Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
Anbringen/Abnehmen des
Bedienfelds
Zurücksetzen des Geräts
Ihre vorgegebenen
Einstellungen werden
ebenfalls gelöscht.
Zwangsweises Ausschieben
einer Disc
(Gedrückt halten)
Achten Sie darauf, die ausgeschobene Disc
nicht fallen zu lassen.
Wenn das nicht funktioniert, führen Sie einen
Reset am Gerät aus.
Wartung
Reinigen des Geräts
Wischen Sie Schmutz vom Panel sanft mit einem
trockenen Silikontuch oder weichen Lappen ab.
Wenn Sie diese Vorsichtsmaßregeln nicht
beachten, kann das Gerät beschädigt werden.
Reinigen des Anschlusses
Wischen Sie Schmutz vom Anschluss des Geräts
und des Panels ab. Verwenden Sie einen
Wattetupfer oder Lappen.
Inhaltsverzeichnis
Vorbereitung ......................................................... 4
Abbrechen der Display-Demonstrationen
Einstellung der Uhr
Grundlegende Bedienung ............................... 4
Radio ........................................................................ 6
CD/USB .................................................................... 8
iPod/iPhone
(Nur KD-R531)
................................. 9
Externe Komponenten .................................... 10
Bluetooth .......................................................... 10
Brightness-Einstellungen ............................... 11
Toneinstellungen .............................................. 11
Menü-Bedienungen ......................................... 12
Fernbedienung .................................................. 15
Zusätzliche Information .................................. 16
Störungssuche ................................................... 18
Technische Daten ............................................. 19
Hinweise zu dieser
Bedienungsanleitung:
Diese Bedienungsanleitung erläutert die
Bedienung über die Tasten am Bedienfeld.
< > weist auf die Displayanzeigen am
Bedienfeld hin.
[XX] zeigt die ursprüngliche Einstellung eines
Menüpunkts an.
DEUTSCHޓ|
3
2011/10/3ޓ19:53:59KD-R531_E_GE
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw JVC KD-R431 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van JVC KD-R431 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,98 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van JVC KD-R431

JVC KD-R431 Installatiehandleiding - Nederlands - 4 pagina's

JVC KD-R431 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 74 pagina's

JVC KD-R431 Installatiehandleiding - Italiano - 4 pagina's

JVC KD-R431 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 74 pagina's

JVC KD-R431 Installatiehandleiding - Português - 4 pagina's

JVC KD-R431 Gebruiksaanwijzing - Português - 74 pagina's

JVC KD-R431 Installatiehandleiding - Espanõl - 4 pagina's

JVC KD-R431 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 74 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info