701305
5
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
SPEAKER OUTPUTS
The A6450’s speaker outputs are designed to
accept 16 AWG - 8 AWG wire.
Each pair of the A6450’s channels are designed to
deliver power into speaker loads equal to or greater
than 2 ohms when using a “stereo” configuration
and speaker loads equal to or greater than 4 ohms
when using a “bridged” configuration.
Speaker loads below 2 ohms nominal per
channel are not recommended and may cause
the amplifier to initiate a protection mode
which reduces power output.
BRIDGING CONSIDERATIONS
Bridging is the practice of combining the
output of two amplifier channels to drive a single
load. When bridged, each channel produces
signals of equal magnitude, but opposite polarity.
The combined output of the two channels
provides twice the output voltage available from a
single channel. The A6450 has been designed for
bridging of its channel pairs without the need for
input inversion adaptors.
To bridge a pair of channels, use the “Left +
and Right – speaker connectors only (the
Left and Right + remain unused). When
bridged, each channel will deliver optimum
power into a 4 ohm load.
When a pair of channels are bridged, they
will deliver 150W x 1 into a 4 ohm load or
90W x 1 into an 8 ohm load. Operating a
pair of bridged channels into a load lower
than 4 ohms is not recommended.
Because a bridged pair of channels requires
that both channels receive input, you need to
connect both left and right inputs to the source
unit. Connection of only one input will result in
reduced power output, increased distortion and
can cause the amplifier to overheat.
Do not do this!
When a pair of the A6450’s channels are
operating in bridged mode, the output will be in
mono (only one channel). This mono channel
can contain right channel only information,
left channel only information or the sum of
the information from both the right and left
channels. In order to achieve one of these options,
configure the inputs to that pair of channels in
one of these two ways:
1) Left Channel Only or Right Channel Only
Information: If you wish to send a left-only
or right-only signal to a pair of the A6450’s
channels, use a “Y-Adaptor” to split the single
channel signal into both left and right RCA
inputs. This option is useful when using a pair
of the A6450’s channels to drive left channel
speakers only and the other pair of the A6450’s
channels to drive right channel speakers only.
2) Left + Right Channel Information: When
bridged and fed by a stereo input, a pair of the
A6450s channels will automatically combine
the left and right channels into a summed
mono (left + right) channel. This option
is useful when using a pair of the A6450s
channels to drive a subwoofer system or a
summed mono center channel.
JL AUDIO A6450 9
“LP” (Low-Pass): Configures the filter to
attenuate frequencies above the selected filter
frequency at a rate of 12dB per octave. This is
useful for connection of subwoofer(s) to one
or more of the A6450’s channel pairs in a
bi-amplified system.
“HP” (High-Pass): Configures the filter to
attenuate frequencies below the selected filter
frequency at a rate of 12dB per octave. This is
useful for connection of component speakers to
one or more of the A6450’s channel pairs in a
bi-amplified system.
2) Filter Freq. (Hz)” The filter frequency
markings surrounding this rotary control
are for reference purposes and are generally
accurate to within 1/3 octave or better. If you
would like to select the filter cutoff frequency
with a higher level of precision, consult the
chart in Appendix B (page 15).
Tuning Hi nt: If you are using the A6450 to drive
a subwoofer system (“LP mode), a component
satellite speaker system (“HP mode) or both,
80 Hz is a good baselineFilter Freq. (Hz)
setting. After properly adjusting the “Input
Sens., as outlined in Appendix A (page 14), you
can fine tune the “Filter Freq. (Hz)” control to
achieve the desired system frequency response.
BASS BOOST CONTROLS
1) “Bass Boost: Found in the “Channel 5 & 6
Controls section, this switch allows the user
to activate a 6 dB boost centered at 48 Hz
for channels 5&6. When the “Bass Boost” is
activated, the inputs to “CH 5 (Left)” and “CH
6 (Right)” are summed to create a mono signal.
TheFilter Mode switch in theChannel
5 & 6 Controls section must be in the “LP
position for the bass boost to be functional.
2) “Remote Bass Port”: This port allows you to
connect an optional remote boost knob (sold
separately as JL Audio Model RBC-1) that can
be mounted in the front of the vehicle. With
the RBC-1 connected, the boost is no longer
limited to 0 or +6 dB, allowing a variable
range of 0 to +12 dB of boost to be selected.
8 JL AUDIO A6450
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw JL Audio A6450 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van JL Audio A6450 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,68 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info