Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
W7AE Subwoofer Drivers: Mounting Guide.
The ultimate no-compromise subwoofer for those seeking extreme output and sublime sound quality.
Step 2: Remove Clamp-Ring
Gently insert the tip of the large flat-head screwdriver between the shiny aluminum clamp-ring
and the foam surround (picture 2a). Be careful not to push the screwdriver too far down or it will
wedge behind the hidden O-Ring (picture 2b). Gently twist the screwdriver to “pop the clamp-ring
off of the O-Ring and frame (picture 2c). This should require little effort... if you are encountering
high resistance, pull the screwdriver up a bit to make sure it is not wedged behind the O-Ring. Once
you have released the tip of the clamp-ring, a gentle push with your thumb in the direction of the
speaker circumference (picture 2d) will separate the clamp-ring fully (picture 2f). Do not pull up on
the ring until it is completely removed (picture 2g).
Please review the mounting procedures thoroughly before attempting to remove the speaker
from its shipping baffle. The W7AE mounts like no other speaker and care must be taken to follow
these instructions precisely.
Step 3: Remove O-Ring
Once the clamp-ring is removed, the
steel O-Ring is exposed. Gently lift this
O-Ring up and off the speaker with your
fingertips and set it aside.
Step 4: Remove Screws
Once the O-Ring is out of the way, the surround is completely
free of the speaker frame (no glue is used to secure it). Lift the surround up and
fold it back inside the speaker frame (picture 4a). This exposes the mounting
screws (picture 4b). The surround should be folded back and in towards the
center of the speaker (picture 4c). Do not pull it up (picture 4d) or invert it
(picture 4e). While holding the surround back with two fingers as shown, back
the first screw out using your electric screwdriver (picture 4f, 4g).
Repeat this process eleven more times (there are twelve screws
on a W7AE) until you have separated the speaker from the
shipping baffle-board. Before you panic, be aware that the
surround and cone materials are rugged and will not be
damaged if you follow the procedures shown. Only careless
acts like picking the speaker up by the surround or creasing
it by force will cause permanent damage.
Step 1: Your Tools
When you remove the W7AE
from its shipping carton, it is
attached to an MDF baffle
board. Make sure you keep
this baffle board and all the
packing material in the unlikely
event that the W7AE ever needs to
be shipped back to JLAudio
for service.
Two tools are required to install a
W7AE: a large flat blade screwdriver
and an electric screwdriver with a #2
Phillips-head bit.
1
2a 2b
2c
2d
2e
2f
2g
3a
3b
4a
4b
4f
4g
4c
4d
4e
Wrong
Correct
Wrong
Correct
Wrong
Wrong
4
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw JL Audio 12W7AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van JL Audio 12W7AE in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info