Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
Eilandschouwkap
Elan en Colombe
Type Model Kleur Breedte
IE 02100 Elan – motor intern rvs 100cm
IE 02105 Elan – met RF motorunit rvs 100cm
IE 02120 Elan – motor intern rvs 120cm
IE 02125 Elan – met RF motorunit rvs 120cm
IE 03120 Colombe – motor intern rvs 120cm
Het type nummer staat op een sticker aan de binnenzijde van de afzuigkap
vermeldt, welke zichtbaar wordt zodra het filter verwijderd wordt.
Wijzigingen en zet- of drukfouten voorbehouden, september 2010
2
Inhoudsopgave
1. Inleiding
3
2. Algemene informatie
4
3. Montage
5
3.1 Montage van de afzuigkap 5
3.2 Montage met luchtafvoer 5
3.3 Montage met recirculatie 5
3.4 Motorunit op afstand plaatsen 5
4. Aansluiting voor luchtafvoer 7
5. Elektrische aansluiting 8
6. Montage afzuigkap en
schachtdelen
9
7. Werking 10
7.1 Werking bedieningspaneel 10
7.2 Werking afstandsbediening 10
7.3 Overige informatie 10
8. Luchttoevoer 11
9. Reiniging en onderhoud
12
9.1 Reinigen van metalen
Vetfilter 12
9.2 Reinigen van de koolstof-
Filters 12
10. Vervangen van de halogeen-
Lamp
13
11. Elektrische schema’s 14
12. Maatschetsen 15
13. Afvoer van oude apparatuur 16
14. Garantie termijn 17
15. Fabrikanten verklaring 19
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Itho IE 03120 Colombe bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Itho IE 03120 Colombe in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info