Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
D 906/
1
voorzien van 1 motor, wit 598 mm breed
D 936/
1
voorzien van 1 motor, rvs 598 mm breed
D 909/
1
voorzien van 1 motor, wit 898 mm breed
D 939/
1
voorzien van 1 motor, rvs 898 mm breed
D 949/
1
voorzien van 2 motoren, rvs 898 mm breed
D 950/
1
voorzien van 2 motoren, rvs 998 mm breed
Typenummer staat op een sticker aan de binnenzijde van de
wasemkap vermeldt, welke zichtbaar wordt zodra het filter
verwijderd wordt.
Onderbouw
wasemkappen
serie D 900/
1
2
1. ALGEMEEN
De onderbouw wasemkap dient toegepast te worden boven een
kookplaat en kan opgehangen worden onder een keukenkast of
vrijhangend aan de muur.
Het is aan te bevelen om de installatie te laten verzorgen door
een erkende installateur.
Voor schade die door niet voorschriftmatige of door verkeerde
installatie veroorzaakt wordt, wijst de producent/fabrikant elke
vorm van aansprakelijkheid af.
2. MONTAGE
Bij het verwijderen van de wasemkap uit de verpakking dient er
op gelet te worden dat de montagematerialen los zijn bijverpakt.
De metalen montagestrippen voor muurbevestiging en een vlak
afdichtplaatje voor de bovenste uitblaasopening zijn aan de
binnenzijde op de klep van de doos geplakt.
De wasemkap dient de kookplaat in zijn geheel te overbruggen.
Ophanghoogte zonder Itho achterwandpaneel:
Het advies voor de afstand tussen de onderzijde wasemkap tot
de kookplaat is tenminste 65 cm en maximaal 70 cm.
Ophanghoogte met Itho achterwandpaneel:
Bij toepassing van een Itho achterwandpaneel bedraagt de
afstand tussen onderzijde wasemkap tot de kookplaat 69 cm.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Itho D 949 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Itho D 949 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info