Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
MONTAGE VOOR
VOLLEDIGE HELMEN
MONTAGE VOOR
AANPASBARE EN
JETHELMEN
MONTAGE OP DE
JETHELM
MONTAGE OP DE
AANPASBARE HELM
MONTAGE OP DE
VOLLEDIGE HELM
B - ROOD
A - GROEN
middelen die de verf van
de helm zouden kunnen
beschadigen), verwijder de
beschermfolie van de dub-
belzijdige tape en breng de
steun aan op de helm.
Want Zodra de steun is ge-
plakt, kan die niet meer
worden verplaatst. Zorg er
dus voor dat u precies bent
bij het aanbrengen.
(Afbeelding C)
MONTAGE VAN DE ZELFKLEVEDE SCHUIF-
STEUN
Neem de zelfklevende steun en kies de ge-
schikts
schiktste plaats om de steun aan te brengen.
Maak vervolgens het deel van de helm schoon
waar de steun moet worden aangebracht en
ontvet dat deel (gebruik geen schoonmaak-
FASE 1 FASE 2
FASE 3 FASE 4
FASE 1 FASE 2
FASE 3 FASE 4
Breng de schroeven aan en
schroef ze lichtjes aan,
controleer de positie en
verplaats indien nodig de
steun door die te schuiven.
Schroef de schroeven ten
slotte vast met de schroe-
v
vendraaier die daarvoor
voorzien is.
(Afbeeldingen A/B)
MONTAGE VAN DE SCHUIFSTEUN MET AF-
NEEMBARE CLIP
Neem de steun en kies de geschiktste plaats
voor de sluiting aan de zijkant van de helm,
steek vervolgens het achterste deel van de
clip in de helm en koppel het andere deel aan
de buitenkant.
1 - Multifunctionele knop (MFB)
2 - Knop hoofdmenu
3 - Knop submenu
4 - Volumeknop +
5 - Volumeknop -
6 - Multifunctionele indicator
7 -
7 - Multifunctionele indicator
8 - Multifunctioneel contact audio/ data
9 - Bevestigingssysteem Bluetooth®-eenheid
10 - Schakelaar lader/audio-in
* raadpleeg de gebruikershandleiding
voor volledige instructies.
WE RADEN U AAN OM NA TE GAAN OF ER UPDATES
VAN PROGRAMMA'S OP DE SITE
WWW.INTERPHONE.COM ZIJN
SNELLE HANDLEIDING
NL
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Interphone-Cellularline F4MC bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Interphone-Cellularline F4MC in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info