Verklein
Vergroot
iLuv
Volume Control
Back side bike strap
Play music with volume
set at reasonable level.
2
iPod, iPhone, Smart Phone,
MP3 Player
iLuv
ON / OFF Switch
3
AAA
Battery
AAA
Battery
AAA
Battery
1
3
4
V.2.0 110110
|
iLuv
Quick Start Guide
Quick Start Guide iSP120
iSP120
Model : iSP120
Quick Start Guide
Portable Speaker Case
THANK YOU FOR YOUR PURCHASE
Visit our website at www.i-Luv.com
©2010 www.i-Luv.com
iLuv is a trademark of iLuv Creative Technology iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc.
registered in the U.S. and other countries. All logos and brands are property of their
respective owners. Features and specifications are subject to change without prior
notification.
© 2010 iLuv Creative Technology All rights reserved. No portion of this printed material or
product enclosed herewith including design, shape or graphics, may be reproduced or
transmitted in any form without the expressed written consent of iLuv Creative Technology
by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or use of an
information storage and retrieval system. Any unauthorized distribution or reproduction of
this printed material or product, or any portion thereof, will be prosecuted to the fullest
possible extent of the law.
Designed in New York, USA / Printed in China

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Iluv iSP120 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Iluv iSP120 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,75 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info