Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
AKS 360 PRODUCTINFORMATIEBLAD
NL
5019 519 01012
Werking van de gasbranders met
elektrische ontsteking
Voor het ontsteken van één van de gasbranders:
Druk de corresponderende knop in en draai
deze naar links op de stand van de grote vlam en
het sterretje .
Houd tegelijkertijd de knop tegen het
bedieningspaneel gedrukt totdat de brander
ontsteekt.
Laat de knop los.
Als de ontsteking is mislukt, dan de bovenstaande
handelingen nogmaals uitvoeren.
Opmerking:
- indien specifieke omstandigheden van de
gastoevoer het moeilijk maken om de gasbrander te
ontsteken, is het aan te raden om de handelingen te
herhalen met de knop op de stand van de kleine
vlam
.
1. Afneembare pannenroosters
2-5. Middelgrote gasbranders
3-6. Grote gasbranders
4. Sudderbrander
7. Bedieningsknop voor de
sudderbrander
8. Bedieningsknop voor de
grote gasbrander
9. Bedieningsknop voor de
grote gasbrander
10. Bedieningsknop voor de
middelgrote gasbrander
11. Bedieningsknop voor de
middelgrote gasbrander
Symbolen
Halve
maan
Gaskraan gesloten
Grote
vlam
en ster
Maximale opening/
gastoevoer en elektrische
ontsteking
Kleine
vlam
Minimale opening, ofwel
beperkte gastoevoer
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ignis aks 360 ix bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ignis aks 360 ix in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info