Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK
Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en
opgevolgd moet worden.
Alle veiligheidsberichten geven aan wat het mogelijke risico is, vertellen u hoe u de kans op letsel kunt verkleinen en wat er
kan gebeuren als de instructies niet worden opgevolgd.
- De stekker van het apparaat moet altijd uit het stopcontact getrokken zijn voordat welke installatiehandeling dan ook
verricht wordt.
- De installatie of het onderhoud moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur volgens de instructies van
de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel
onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit apparaat.
De elektrische aansluiting en de gasaansluiting moeten voldoen aan de plaatselijke voorschriften.
- Wanneer de kookplaat geïnstalleerd is, moet er een meerpolige contactschakelaar worden aangebracht met een
opening tussen de contacten van minimaal 3 mm, die voor volledige afkoppeling zorgt.
- De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
- Het netsnoer moet lang genoeg zijn om het apparaat, nadat het in zijn behuizing is geplaatst, aan te sluiten op het
stopcontact
- Gebruik alleen flexibele of starre metalen leidingen voor de gasaansluiting.
- Indien vervanging van het netsnoer noodzakelijk is, mag dit uitsluitend worden vervangen door een netsnoer dat
dezelfde eigenschappen heeft als het oorspronkelijke snoer van de fabrikant (type H05V2V2-F 90°C of H05RR-F).
Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan mensen of dieren, of voor materiële schade die
ontstaat doordat niet aan deze eisen is voldaan.
- Gebruik geen meervoudige adapters of verlengkabels.
- Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
- Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op als u op blote voeten loopt.
- Deze kookplaat (klasse 3) is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voor het bereiden van voedsel. Gebruik dit
apparaat nooit als verwarming om de ruimte te verwarmen. Dit kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging en
oververhitting van de kookplaat. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van
oneigenlijk gebruik of een onjuiste instelling van de bedieningsknoppen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies met betrekking
tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten uit de buurt van het apparaat en in de gaten gehouden worden, om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
- Als een apparaat op gas wordt gebruikt, wordt in de ruimte warmte en vochtige lucht geproduceerd. Verzeker u ervan
dat er in de ruimte voldoende ventilatie aanwezig is of laat er een wasemkap met een afvoerpijp installeren.
- Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig zijn (het openzetten van een raam of verhoging van de afzuigkracht van
de afzuigkap).
- Controleer na het gebruik of de knoppen in de stand “uit” staan, en sluit de hoofdkraan van de gastoevoer of de kraan
van de gasfles.
- Oververhitte vetten en olie kunnen makkelijk vlam vatten. Blijf altijd alert als u voedsel met veel vet, olie of alcohol (bijv.
rum, cognac, wijn) bereidt.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
- Wacht tot de kookplaat is afgekoeld voordat u deze schoonmaakt of onderhoudt.
Controleer na het uitpakken van de kookplaat of deze tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in
geval van twijfel contact op met uw leverancier of de klantenservice.
TECHNISCHE INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR
Deze kookplaat kan in een werkblad met een dikte van 20 tot 60 mm worden geplaatst.
Indien er zich geen oven onder de kookplaat bevindt, moet er een scheidingspaneel worden aangebracht met
een oppervlak dat even groot is als de opening in het werkblad. Dit paneel moet op maximaal 150 mm afstand
onder de bovenkant van het werkvlak worden geplaatst, maar nooit minder dan 20 mm onder de onderkant van
de kookplaat. Als er een oven onder de kookplaat moet worden geïnstalleerd, controleer dan of deze is
gefabriceerd door Whirlpool en voorzien is van een koelsysteem. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af als
er een oven van een ander merk onder de kookplaat wordt geïnstalleerd.
Controleer voor de installatie of:
- de plaatselijke gastoevoervoorzieningen (gassoort en -druk) compatibel zijn met de instellingen van de
kookplaat (zie het typeplaatje en de sproeiertabel);
- de buitenkant van meubels of apparaten die aan de kookplaat grenzen hittebestendig zijn volgens de plaatselijke
voorschriften;
- verbrandingsproducten in de open lucht worden afgevoerd via specifieke afzuigkappen of elektrische ventilators, die in
de muur en/of ramen zijn gemonteerd.
GASAANSLUITING
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Dit is het waarschuwingssymbool, behorend bij de veiligheid, waarmee gebruikers worden gewaarschuwd voor
mogelijke gevaren voor henzelf en anderen.
Alle veiligheidsberichten komen na het veiligheidswaarschuwingssymbool en de volgende woorden:
GEVAAR
Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt
vermeden.
WAARSCHUWING
Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze
niet wordt vermeden.
WAARSCHUWING
Als de informatie in deze handleiding niet exact opgevolgd wordt, kan er brand of
explosie ontstaan die schade aan eigendommen of letsel aan personen veroorzaakt.
WAT U MOET DOEN ALS U GAS RUIKT:
- Probeer geen enkel apparaat in te schakelen.
- Raak geen enkele elektrische schakelaar aan.
- Gebruik geen enkele telefoon in uw woning.
- Bel onmiddellijk uw gasleverancier met de telefoon van uw buren. Volg de instructies van uw gasleverancier.
- Als u uw gasleverancier niet kunt bereiken, bel dan de brandweer.
- Installatie en service moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur, servicecentrum of de
gasleverancier.
- Gebruik het apparaat alleen in goedgeventileerde ruimtes.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
INSTALLATIE
WAARSCHUWING
Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus.
Het gastoevoersysteem moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften.
U kunt de specifieke plaatselijke voorschriften voor bepaalde landen terugvinden
in de paragraaf “Verwijzing naar plaatselijke voorschriften”. Als er geen informatie
over uw land wordt gegeven, doe dan navraag bij de installateur.
De aansluiting van de kookplaat op de gasleiding of de gasfles moet uitgevoerd
worden met behulp van een starre koperen of stalen leiding met fittingen die voldoen
aan de plaatselijke voorschriften, of door middel van een roestvrijstalen slang met glad
oppervlak, die voldoet aan de plaatselijke voorschriften. De lengte van de slang is
maximaal 2 strekkende meter.
Sluit de bij de kookplaat meegeleverde elleboogfitting (A)* of (B)* aan op de
hoofdtoevoerleiding en zet er de meegeleverde ring (C) tussen, in
overeenstemming met EN 549.
* Gebruik elleboog (A) in Frankrijk en elleboog (B) in alle andere landen.
BELANGRIJK: als er een slang van roestvrij staal wordt gebruikt, moet deze zo
worden geplaatst dat hij geen bewegende delen van de meubels kan raken. Hij
moet door een gebied lopen waar geen obstakels aanwezig zijn en waar hij over
zijn hele lengte kan worden geïnspecteerd.
Na aansluiting op de gastoevoer moeten de leidingen met zeepsop worden
gecontroleerd op lekkages. Nu kunt u de branders aansteken en de knoppen van
de hoogste stand in de laagste stand draaien, om de stabiliteit van de vlam te
controleren.
C
B
C
C
A
NL AKS 377 INBOUWGASKOOKPLAAT
5019 519 01053 Fabrikant: Whirlpool Europe S.r.l. Viale G. Borghi, 27 21025 Comerio (VA) ITALIË
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ignis AKS 377 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ignis AKS 377 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info