Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
NL 1
Tabel
(zie rechts voor een
beschrijving van de extra
functies)
PROGRAMMAKEUZETOETS
Druk (meerdere malen) op de
toets “Programma's” tot het
lampje van het gewenste
programma gaat branden (zie
“Programmatabel”
hieronder).
TOETS ANNULEREN/UIT
Druk op deze toets om het bedieningspaneel uit te
schakelen. Als hij wordt ingedrukt terwijl er een
programma bezig is, wordt dit programma
geannuleerd en wordt er 1 minuut lang water
afgevoerd. Als hij wordt ingedrukt terwijl de
afwasmachine uitgeschakeld is, worden alle mogelijke
vloeistoffen afgevoerd uit de afwasmachine (dit
proces duurt 1 minuut). Als het controlelampje
herhaaldelijk knippert, zie pagina 6 - hoofdstuk “Wat
moet u doen als ...”.
TOETS STARTEN/HERVATTEN
Druk op deze toets om het gekozen programma te
starten: het controlelampje gaat branden en gaat na
afloop van het programma uit. Als de deur tijdens
een afwascyclus geopend wordt, wordt de cyclus
tijdelijk onderbroken: het lampje Start knippert.
Om de cyclus weer te starten sluit u de deur en
drukt u nogmaals op de Start-toets.
1) Programmagegevens zijn verkregen in overeenstemming met de Europese norm EN 50242 onder normale omstandigheden (zonder opties) en
kunnen variëren naargelang de omstandigheden. Bij programma's met sensor zijn, als gevolg van de automatische kalibratie van het systeem,
verschillen mogelijk van maximaal 20 minuten.
2) Referentieprogramma voor het energielabel in overeenstemming met de richtlijn EN 50242. - Opmerking voor testinstanties: neem voor meer
informatie over de vergelijkende EN/Standaard-test en andere testen contact op via: “contact_ignis@whirpool.com”.
* Stroomverbruik in: Ingeschakelde modus: 1,50 W / Uitgeschakelde modus: 0,50 W.
Programmatabel
Afwas-
middel
Verbruik
Droogfa
se
P
Programma's
Beschikbar
e functies
Laadinstructies
Liter kWh
Minuten
1)
1
Voorspoele
n
koud
Uitstel
Servies dat later gewassen
moet worden.
4.0 0.01 14-16 NEE
2
Snel 45 °C
Uitstel
Licht vervuild serviesgoed,
zonder opgedroogde
etensresten.
X 11.0 0.85 30-50 NEE
3
Eco
2
50 °C
Uitstel,
1/2 lading
Normaal vervuild serviesgoed.
Standaardprogramma, het
meest efficiënt met betrekking
tot het gecombineerde
energie- en waterverbruik.
X 12.0 1.024 170 Vol
4
Intensief 65 °C
Uitstel
Aanbevolen programma voor
sterk vervuild serviesgoed,
met name geschikt voor
pannen en koekenpannen.
X 15.0 1.60 165-175 Vol
400010774261
LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES
ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT!
Beschrijving van de extra functies en het display
ZOUTCONTROLELAMPJE
Wanneer dit brandt (aan het
einde van de cyclus), moet
het zoutreservoir worden
bijgevuld.
CONTROLELAMPJE
GLANSSPOELMIDDEL
Wanneer dit brandt (aan het
einde van de cyclus), moet het
glansspoelmiddelreservoir
worden bijgevuld.
HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT
GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS,
BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT
HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH
UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART.
TOETS UITGESTELDE
START
Een programma kan
ingesteld worden om te
starten met 2, 4 of 8 uur
vertraging. Druk
vervolgens op de Start-
toets. Het
wasprogramma begint
na de ingestelde tijd.
INSTELLING TABLET
Met deze instelling kan de prestatie van de cyclus
geoptimaliseerd worden aan de hand van het
afwasmiddel dat gebruikt wordt.
Druk gedurende 3 seconden op de toets Tablet (tot het
lampje gaat branden) als u gebruik maakt van
afwasmiddeltabletten (glansspoelmiddel, zout en
afwasmiddel in 1 gecombineerde dosis).
Als u gebruik maakt van afwasmiddelpoeder of
vloeibaar afwasmiddel, moet het lampje Tablet op het
bedieningspaneel uit zijn.
TOETS 1/2 LADING
Een cyclus voor halve lading is
mogelijk in het bovenste en
onderste rek.
Selecteer het gewenste
programma en druk vervolgens
op de toets “Halve lading”. Het
lampje gaat branden.
Gaat uit aan het einde van het
programma.
De optie “Halve lading” kan
gebruikt worden met de
programma's die in de
programmatabel zijn vermeld.
Handleiding
IGNIS is een geregistreerd handelsmerk
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ignis ADL 353 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ignis ADL 353 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ignis ADL 353

Ignis ADL 353 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Ignis ADL 353 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info