Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
iBN24
Using the
5
Using Bluetooth: Pairing and Playing Your Device Using NFC
This unit features wireless NFC pairing, which allows playing NFC–enabled devices to pair and play
instantly. For pairing non-NFC devices, please see the following section “Pairing Your Device
Manually”.
1. Turn on your Bluetooth–enabled/NFC–enabled device and turn on NFC capability
(typically under Settings) as described in the device’s user manual.
2. Place your NFC–enabled device in play mode.
3. Move the Power ON/OFF Switch to the ON position.
4. Touch the area of your playing NFC device
against the antenna on top of the unit. The unit will
enter automatic pairing mode, tones will sound and the light will flash blue while the unit attempts
to pair. If prompted, accept Bluetooth pairing. “iHome iBN24” should appear on your device’s
menu.
Once paired with a device, the blue indicator light will glow steadily, a confirmation tone
will sound and your music will play through the unit.
5.
Use the controls on your device to play or pause audio, navigate tracks and adjust volume.
6. When done listening, move the Power ON/OFF Switch to OFF position to turn the unit OFF.
Remember to turn off your audio device, too.
NOTE: To unlink your device, simply touch it again on the antenna on top of the unit. Similarly, to
switch between music playing from two paired NFC devices, touch the area of the
desired device to the antenna on top of the unit.
To pair a device manually, please see the following “Pairing Your Device Manually” section.
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw IHome iBN24 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van IHome iBN24 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info