Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Nederlands - 72
ONDERHOUD
8 Onderhoud
Voor een betere bedrijfszekerheid en een langere levensduur:
controleer en reinig de robotmaaier regelmatig en vervang
versleten onderdelen, indien nodig. Zie 8.4 Reinigen op
pagina 74 voor meer informatie over het reinigen.
Na de ingebruikname van de robotmaaier moet u de
maaischijf en de messen eens per week inspecteren. Als de
mate van slijtage in deze periode laag is, kan het controle-
interval worden vergroot.
Het is belangrijk dat de maaischijf soepel draait. De randen
van de messen mogen niet beschadigd zijn. De levensduur
van de messen kan sterk uiteenlopen en hangt bijvoorbeeld
af van:
 GHULMWLMGHQGHJURRWWHYDQKHWZHUNJHELHG
 KHWW\SHJUDV
 KHWW\SHJURQG
 de aanwezigheid van voorwerpen zoals dennenappels,
afgewaaide vruchten, speelgoed, gereedschap, stenen
en wortels.
De normale levensduur bedraagt 2 tot 6 weken bij gebruik
in gebieden met een oppervlak van meer dan 1.000 m²
en langer voor kleinere gebieden. Zie 8.7 Messen op
pagina 76 voor instructies over het vervangen van de
bladen.
BELANGRIJKE INFORMATIE
Werken met botte messen geeft een slechter
maairesultaat. Het gras wordt niet goed ge-
maaid en er is meer energie nodig, waardoor
de robotmaaier een kleiner oppervlak dan
normaal kan maaien.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Husqvarna AUTOMOWER 330X bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Husqvarna AUTOMOWER 330X in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,53 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info