491715
73
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/74
Pagina verder
68
How Can I Change the Input Method?
When the keypad is displayed, a keypad icon is displayed on the status bar. Flick the
status bar downwards and touch
Select input method
to select an input method.
How Do I Stop the Song Playing in the Background?
Flick the notification bar downwards to open the notifications panel, touch the music
playing notification to go to the music playing screen, and then stop playing the song.
How Do I Return to the Call Screen?
If you switched to another screen during a call, flick the notification bar downwards to
open the notifications panel, and then touch the current call notification to return to the
call screen.
How Do I Create an Application Shortcut on the Home Screen?
Touch and hold an application icon on the application screen until the Home screen is
displayed. Then drag the icon to where you want to place it and release your finger.
How Do I Hide the Keyboard?
Touch to hide the keyboard.
How Do I Forward a Message?
On the message viewing screen, touch and hold a message, and then select
Forward
from the displayed menu.
Why Am I Unable to Use Navigation?
Navigation
is unavailable in some countries or regions.
73

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Huawei-Acsend-G600

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Huawei Acsend G600 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Huawei Acsend G600 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 11,82 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info