Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
1
EN
DAILY REFERENCE
GUIDE
THANK YOU FOR BUYING A HOTPOINT PRODUCT.
In order to receive a more complete assistance, please
register your appliance on: www.hotpoint.eu/register
You can download the Safety Instructions and the Use
and Care Guide, by visiting our website
docs.hotpoint.eu and following the Instructions on the
back of this booklet.
Before using the appliance carefully read Health and Safety guide.
PRODUCT DESCRIPTION
APPLIANCE
1. Upper rack
2.
Cutlery rack
3. Foldable flaps
4. Upper rack height adjuster
5. Upper spray arm
6. Lower rack
7. Lower spray arm
8. Filter Assembly
9. Salt reservoir
10. Detergent and Rinse Aid dispensers
11. Rating plate
12. Control panel
0000 000 00000
Service:
1
4
5
6
11
7
12
10
8
9
2
3
CONTROL PANEL
1. On-Off/Reset button with indicator light
2. Program selection button
3. Salt refill indicator light
4. Rinse Aid refill indicator light
5. Program number and remaining time indicator
6. Delay indicator light
7. Display
8. Zone Wash 3D indicator light
9. Delay button
10.
Zone Wash
button
11. Tablet (Tab) button with indicator light
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3
4
5 6 7
8 9 10 11
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hotpoint HIC 3C26 WF - Ultima bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hotpoint HIC 3C26 WF - Ultima in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 5,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info