Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
1
FR
Français,1
Sommaire
Installation, 2-3
Déballage et mise à niveau
Raccordements eau et électricité
Caractéristiques techniques
Description de lappareil, 4-5
Tableau de bord
Comment faire un cycle de lavage, 6
Programmes et options, 7
Tableau des programmes
Options de lavage
Produits lessiviels et linge, 8
Lessive
Triage du linge
Conseils de lavage
Système déquilibrage de la charge
Précautions et conseils, 9
Sécurité générale
Mise au rebut
Ouverture manuelle de la porte hublot
Entretien et soin, 10
Coupure de larrivée deau et du courant
Nettoyage de lappareil
Nettoyage du tiroir à produits lessiviels
Entretien du tambour
Nettoyage de la pompe
Contrôle du tuyau darrivée de leau
Anomalies et remèdes, 11
Assistance, 12
FR
LAVE-LINGE
AQUALTIS
AQ8L 49 U
Mode dinstallation et demploi
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hotpoint-Ariston aq 8 l 49 u bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hotpoint-Ariston aq 8 l 49 u in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info