Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/157
Pagina verder
14-2
Type Leeg-
gewicht
[kg]
Basisuit-
voering
[kg]
Massa in
rijklare
[kg]
T.t.tot.
gew.
[kg]
Bijlading
[kg]
650 KMFe De Luxe 1539 87 1626 1900 274
410 SFe Excellent 995 62 1057 1200 143
440 SFr Excellent 1037 62 1099 1200 101
455 UF Excellent 1073 62 1135 1350 215
460 UFe Excellent 1125 62 1187 1350 163
460 LU Excellent 1088 62 1150 1350 200
490 SFf Excellent 1170 62 1232 1400 168
495 UL Excellent 1224 62 1286 1400 114
495 UFe Excellent 1175 62 1237 1400 163
540 WLU Excellent 1230 71 1301 1500 199
540 UFe Excellent 1243 87 1330 1500 170
560 UL Excellent 1334 87 1421 1600 179
560 KMFe Excellent 1350 87 1437 1600 163
560 UFf Excellent 1324 87 1411 1600 189
560 CFe Excellent 1342 87 1429 1600 171
720 KFU Excellent
Nordic Edition
71 1920 2200 280
560 UL Prestige 1363 87 1450 1600 150
560 WLU Prestige 1379 71 1450 1600 150
610 UL Prestige 1544 87 1631 1900 269
640 FMU Prestige 1679 87 1766 1900
134
645 VIP Prestige 87 1900
650 KFU Prestige 1620 87 1707 1900 193
650 WFU Prestige 1585 71 1656 1900 244
650 UMFe Prestige 1530 87 1617 1900 283
720 UML Prestige 1735 87 1822 2000 178
720 UKFe Prestige 1741 87 1828 2000 172
780 WLU Prestige 1872 87 1959 2200 241
440 SFr Premium 1210 87 1297 1500 203
460 UFe Premium 1270 87 1357 1500 143
495 UL Premium 1355 87 1442 1600 158
540 UFe Premium 1400 87 1487 1750 263
560 UL Premium 1508 87 1595 1750 155
560 CFe Premium 1513 87 1600 1750 150
610 UL Premium 1640 87 1727 1900 173
650 UFf Premium 1650 87 1737 1900 163
695 VIP Premium 1860 87 1947 2300 353
720 UML Premium 1870 87 1957 2300 343
770 CFe Landhaus 1893 88 1981 2300 319
145

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hobby 2011 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hobby 2011 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 10,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Hobby 2011

Hobby 2011 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 147 pagina's

Hobby 2011 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 147 pagina's

Hobby 2011 Gebruiksaanwijzing - English - 147 pagina's

Hobby 2011 Gebruiksaanwijzing - Français - 140 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info