Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/73
Pagina verder
Handleiding
HDD/DVD-RECORDER
Modelnr. DV-DS251E
DV-DS161E
DV-DS81E
Geachte klant
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product.
Voor uw en andermans veiligheid en om verzekerd
te kunnen zijn van optimale prestaties, dient u deze
handleiding zorgvuldig te lezen.
Lees deze handleiding volledig door voor u dit
product gaan aansluiten, bedienen of instellen.
Bewaar deze handleiding zodat u er later nog eens
iets in op kunt zoeken.
SHOWVIEW is een geregistreerd
handelsmerk van Gemstar
Development Corporation.
Het SHOWVIEW systeem wordt
gefabriceerd onder licentie van
Gemstar Development Corporation,
COMMERCIAL ADVANCE
®
is een
gedeponeerd handelsmerk van
TeleVentions, LLC.
COMMERCIAL ADVANCE
®
is een
uitvinding van Jerry Iggulden, in licentie
gegeven in samenwerking met
TeleVentions, LLC.
Nederlands
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hitachi DV-DS161E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hitachi DV-DS161E in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info