616686

Advertentie

3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/84
Pagina verder
3
English Deutsch Français Italiano
1
Large-capacity battery Akku mit grer Kapazit Batterie haute capaci Batteria elevata capacità
2
Output cord Stromkabel Cordon de sortie Cavo di uscita
3
Wiring groove Kabelrinne Gorge de connexion Scanalatura per il cavo
4
Carrier Träger Support Supporto
5
M5 screws (4 pcs) M5 Schrauben (4 Stk.) Vis M5 (×4) Viti M5 (4 pz.)
6
Knob bolts (2 pcs) Drehknöpfe (2 Stk) Boutons de serrage (×2) Bulloni a manopola (2 pz.)
7
Carrier strap Trageriemen Sangle du support Fascia di supporto
8
Carrier handle Trägergri Poignée du support Maniglia supporto
9
Pass through from the back Von hinten durch führen Passer par l’arrre Inserire dal lato posteriore
0
Fix in place Befestigen Fixer en place Fissare in posizione
!
Switch panel Schaltfeld Tableau de commande Pannello interruttori
@
Accessory box Zubehörbox Boîtier d’accessoires Scatola accessori
#
Panel case Schalttafelgehäuse Boîtier Custodia pannello
$
Power connector Netzstecker Connecteur d’alimentation Connettore di alimentazione
%
Adapter connector Adapterstecker Connecteur de l’adaptateur Connettore adattatore
^
mark -Markierung Repère en Contrassegno
&
Ring Ring Anneau Anello
*
Cord holder Kabelhalter Enrouleur de câble Supporto del cavo
(
Velcro band Klettband Bande velcro Fascia in velcro
)
Armband Armband Brassard Cinturino da braccio
q
Back pack power supply
Rückentragbare
Spannungsversorgung
Système de batterie à dos Alimentatore da zaino
w
Adapter Adapter Adaptateur Adattatore
e
Main switch Hauptschalter Interrupteur principal Interruttore principale
r
Pilot lamp Kontrolllampe Voyant pilote Spia
t
Cordless power tool Akku-Elektrowerkzeug Outil électrique sans l Utensile elettrico a batteria
y
Power switch Einschaltknopf Interrupteur d'alimentation Interruttore di alimentazione
u
Remaining capacity
display switch
Schalter Verbleibender
Batterieladestand
Interrupteur d’a chage de
la capacité restante de la
batterie
Interruttore di
visualizzazione della
capacità restante
i
Remaining capacity
indicator
Anzeige verbleibender
Ladestand
Indicateur de capacité
restante
Indicatore della capacità
restante
o
Warning lamp Warnlampe Voyant d’avertissement Spia di avvertenza
p
USB terminal USB-Steckplatz Borne USB Terminale USB
a
Rubber cover Gummiabdeckung Protection en caoutchouc Coperchio in gomma
s
USB device USB-Gerät Appareil USB Dispositivo USB
d
USB cable USB-Kabel Câble USB Cavo USB
f
Shoulder strap Schulterriemen Bandoulière Tracolla
g
Adapter cable Adapterkabel Câble de l’adaptateur Cavo adattatore
h
Switch cable Schalterkabel Câble de l’interrupteur Cavo interruttore
j
Adapter cover Adapterabdeckung Capot de l’adaptateur Coperchio dattatore
k
Terminal area Steckplatzbereich Zone de la borne Area del terminale
l
Ventilation holes Lüftungsö nungen Ori ces de ventilation Fori di ventilazione
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hitachi BL36200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hitachi BL36200 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 2,68 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info