Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
Controleer voordat u het apparaat installeert of alle onderdelen zijn geleverd.
(1) deksel
(2) ketel
(3) peilglas
(4) tapkraan
(5) aan- uitschakelaar
(6) controlelampje
(7) bodem
(8) deksel filterbak
(9) filterbak
(10) filterbakhouder
(11) stijgbuis
Let op! bij het de percolator 6 liter wordt er geen filterbakhouder
meegeleverd.
Koffiezetten met onze percolator gaat als volgt:
1. Reinig de filterbak, de deksel, de stijgbuis en de binnenkant van de ketel met een
niet-schurend schoonmaakmiddel [en spoel ze goed na met schoon water].
2. Giet koud water in ketel. Deze moet minstens tot de helft worden gevuld.
3. Plaats de stijgbuis (11) in het midden van de filterbakhouder (10). Zorg ervoor dat
de voet van de stijgbuis stevig in de bodemholte rust.
4. Schuif de filterbak (9) over de stijgbuis (11) en vul de filterbak met [grof] gemalen
koffie. Plaats de filterbakdeksel (8) op de filterbak en plaats vervolgens de deksel
(1) op de ketel.
5. Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan-uitschakelaar (5) op "ON".
6. Als het controlelampje (6) groen gaat branden, is de koffie klaar.
7. Om de koffie warm te houden, slaat automatisch het tweede
verwarmingssysteem aan. De koffie is nu klaar om te worden geserveerd.
8. Als er nog ongeveer drie koppen koffie in de ketel zitten, dient u de aan-
uitschakelaar (5) op "OFF" te zetten en de stekker uit het stopcontact te nemen.
Het apparaat tijdens het gebruik NIET AANRAKEN, het wordt namelijk erg heet.
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Het koffiezetapparaat maakt geen geluid bij het zetten van de koffie wat kan je er aan doen en er komt water uit Gesteld op 10-7-2022 om 12:10

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hendi Percalator bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hendi Percalator in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info