Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
- 5 -
When kneading yeast dough, it is recommended that use a low speed first and then use high speed to
achieve best results.
SPEED GUIDE
Speed setting
Description
0
The appliance is switched off.
1
A good starting speed for bulk and dry goods, such as flour, butter and boiled potatoes.
2
An ideal mixing speed for liquid ingredients, for example mixing salad dressings,
vinaigrettes and milkshakes.
3
Suitable for mixing cake batter and dough.
4
Best for creaming butter and sugar and whisking egg whites.
5
Used for beating eggs, mixing icing or whipping cream.
Turbo
Injects additional speed into the mixing process.
TIPS
1. Refrigerated ingredients, such as butter and eggs, they should be at room temperature before mixing begins.
Set these ingredients out ahead of time.
2. To eliminate the possibility of shells or deteriorated-off eggs in your recipe, break eggs into separate
container first, then adding to the mixture.
3. Always start mixing at lower speed. Gradually increase to the recommended speed as stated in the recipe.
CLEANING THE APPLIANCE
1. Before cleaning switch off the appliance and unplug the cord from the electrical outlet.
2. Wash the beaters and dough hooks in warm soapy water and wipe dry. The beaters and dough hooks are
dishwasher safe.
Caution: The mixer cannot be immersed in water or any other liquid.
3. Wipe mixer body with a damp cloth.
TECHNICAL DATA
Operating voltage: 230V ~ 50Hz
Power consumption: 300W
KB: 5 min
WARRANTY CONDITIONS
HEMA B.V. fully guarantees the product named on the warranty receipt, against all defects caused by material
and manufacturing errors.
For all domestic electrical appliances, the warranty period is 2 years from the date of purchase.
The warranty on this article is invalidated if:
a. the defect occurs through incorrect or improper use, neglect, connection to the wrong power voltage, or if
dropped or knocked;
b. you have attempted to repair the article yourself, or have had it repaired by a repair service other than HEMA
during the warranty period.
If you wish to make a claim under the warranty terms:
You will need to hand in the article at one of our branches together with the warranty receipt. Under normal
circumstances the article will be repaired free of charge within 14 workdays.
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hema 80005002 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hema 80005002 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info