Verklein
Vergroot
APK eisen aan koplampafstelapparatuur
Vanaf april 2012 worden er weer een aantal APK eisen aangescherpt. Voor
koplampafstelapparatuur betekent dit dat de termen ‘deugdelijk’ en ‘in goede staat’
verduidelijkt zijn. Ook is de eis toegevoegd dat er een Nederlandstalige handleiding van het
koplampafstelapparaat aanwezig moet zijn.
Samenvatting van de eisen aan een koplampafstelapparaat:
Indien de stralenbundel op de lens van het apparaat wordt geprojecteerd, moet het
beeld overeenkomen met het beeld op een verticale wand.
Het projectievlak van het apparaat dient zo te zijn uitgevoerd of te kunnen worden
versteld, dat de minimale en maximale hoogte-afstelling kan worden gecontroleerd.
Het apparaat moet verticaal zo verstelbaar zijn dat de koplampen op een hoogte van
0,35 m tot 1,20 m boven het wegdek gecontroleerd kunnen worden.
Het apparaat moet zijn voorzien van een inrichting waarmee het nauwkeurig ten
opzichte van de lengtehartlijn van het voertuig kan worden gericht.
De afstelling van het apparaat moet eenvoudig kunnen worden gecontroleerd.
Het koplampafstelapparaat moet ‘deugdelijk zijn’ en ‘in goede staat van onderhoud
verkeren’. Hiermee wordt het volgende bedoeld:
De voet, de zuil, het vizier, de verstelinrichtingen, de optiekkast, de lens en het
projectievlak niet zo zijn beschadigd dat de werking beïnvloed wordt.
De verstelinrichtingen spelingvrij zijn en goed werkend zijn.
Als het koplampafstelapparaat op rails bevestigd is, moet de rails niet dusdanig
beschadigd zijn dat de werking beïnvloed wordt.
De optiekkast waterpas gemonteerd is, dan wel waterpas is te stellen.
In de Nederlandstalige handleiding moet de procedure voor het gebruik van het
koplampafstelapparaat staan beschreven.
HELLA’s koplampafstelapparatuur voldoet aan alle van bovenstaande eisen. Voor meer
informatie over HELLA’s koplampafstelapparatuur en hoe optimaal gewerkt kan worden met
deze koplampafstelapparaten, zie onderstaande brochure.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hella universeel koplampafstelapparaat serie IV bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hella universeel koplampafstelapparaat serie IV in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info