Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
WARRANTY CERTIFICATE FOR DELUXE JUICER HF 3022
CERTIFICAT DE GARANTIE POUR CENTRIFUGEUSE DE LUXE HF 3022
Date of purchase/Date d’achat:
Buyers name/Nom de l’acheteur:
First name/Prénom :
Address/Adresse:
Telephone/Téléphone:
Email/Email:
Sellers name/Nom du vendeur:
Address/Adresse:
1. Please fill in completely this Warranty Certificate. Send it with the invoice and the unit,
postage pre-paid and using the original packing box, to your distributor. Make sure to
include the appropriate return postage for the package.
2. Please enclose a short description of the damage, fault or malfunction, and the
circumstances under which these problems arose.
1. Veuillez remplir le Certificat de garantie au complet et l’envoyer avec la facture et le
purificateur en port payé à votre distributeur en réutilisant l’emballage original. Veuillez
inclure l’affranchissement nécessaire pour le retour du colis.
2. Prière d’inclure une description succincte de la défectuosité rencontrée ou de la panne
subie ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est apparue
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HeavenFresh HF 3022 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HeavenFresh HF 3022 in de taal/talen: English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info