Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
Heaven Fresh products are subject to strict quality control before leaving the
manufacturer. This allows our customers to benefit from repairs, replacement of parts
and even replacements for free.
What is covered: All parts defective in material and workmanship.
For how long: Three years from purchase date.
What we will do: Repair or replace any defective parts.
90-Day Replacement Policy
If, due to manufacturer defect, any part requires repair during the first 90 days after
receiving your item, Heaven Fresh will replace it with a new item.
What You Must Do
1. Contact Heaven Fresh customer support at:
for Return Authorization Number.
2. Pack the product in its original carton, and in the same manner in which you
received it, or as identical as possible.
3. Include proof of purchase inside box along with the Return Authorization Number.
4. Label and ship the unit, freight pre-paid, to the address provided.
Other Conditions
The provisions of this warranty are in lieu of any other written warranty whether express or
implied, written or oral, including any warranty of merchantability or fitness for a particular
purpose. The manufacturer‘s maximum liability shall not exceed the actual purchase price paid
by you for the product. In no event shall the manufacturer be liable for special, incidental,
consequential, or indirect damages. This warranty does not cover a defect that has resulted
from improper or unreasonable use or maintenance, faulty assembly, accident, natural catas-
trophes, improper packing, or unauthorized tampering, alteration, or modification as deter-
mined solely by us. This warranty is void if the label bearing the serial number has been
removed or defaced.
WARRANTY INFORMATION
Heaven Fresh 16 HF 3022
1-866-625-1857
www.heavenfresh.ca
1-800-642-0367
www.heavenfresh.com
0800 952 9962
www.heavenfresh.co.uk
16

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HeavenFresh HF 3022 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HeavenFresh HF 3022 in de taal/talen: English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info