Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
Questions
? Call 1 (800) 327
-8264
Voor de beste resultaten:
- zorg dat er niet teveel
omgevingslawaai is
- speel in een rustige
kamer met FURBY
Batterijen inbegrepen.
Werkt op 4 x 1,5V “AA”
of LR6 alkaline batterijen.
Voor het plaatsen van
de batterijen is een
kruiskopschroeven-draaier
(niet inbegrepen) nodig.
Gefeliciteerd met de aanschaf van Furby
HANDLEIDING
www.furby.nl
59294.104
0605
59294
104
© 2005 Hasbro. All Rights Reserved.
Alle rechten voorbehouden.
Gedistribueerd in Nederland door Hasbro B.V.,
Postbus 3010, 3502 GA Utrecht. Hasbro
consumentenservice: Antwoordnummer 315,
7800 WB Emmen. E-mail: consumentenservice
@hasbro.co.uk. Bewaar onze adresgegevens
zodat u zonodig contact met ons kunt opnemen.
Distribué en Belgique par / Gedistribueerd in
België door S.A. Hasbro N.V., ’t Hofveld 6D, 1702
Groot-Bijgaarden. Kleuren en details kunnen
afwijken van de afbeelding op de verpakking.
Distribué au Canada par Hasbro Canada, 2350
de la Province, Longueuil (Québec) J4G 1G2.
www.furby.nl / www.furby.com
www.hasbro.nl / www.hasbro.be
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hasbro Furby bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hasbro Furby in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info