569006

Advertentie

18
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
18
NL GEBRUIKSAANWIJZING
Opgelet!
Leest u eerst de bedieningshandleiding voordat u dit apparaat gebruikt.
De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzin-
gen over het gebruik en onderhoud van het toestel.
Bewaar de bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor latere referentie!
Indien u het toestel aan derden doorgeeft, moet ook de gebruiksaanwijzing overhandigd
worden.
1. VEILIGHEIDSAANDUIDINGEN
Deze veiligheidsaanwijzingen moeten absoluut in acht genomen worden! Anders vervalt iedere
garantieclaim. Bij niet-inachtneming van de veiligheidsaanwijzingen en onjuist gebruik zijn wij
zowel voor gevolgschade als bij materiële schade of lichamelijk letsel niet aansprakelijk.
Kinderen kunnen gevaren die van elektrische toestellen uitgaan niet correct inschatten. Laat
kinderen nooit zonder toezicht elektrische toestellen gebruiken.
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken, dient u het apparaat met een
vochtige doek af te nemen.
Het apparaat is alleen geschikt voor het opwarmen van flesjes melk of glazen maaltijdpotjes.
Het toestel mag niet met het stofdeksel gebruikt worden. Verwijder het deksel voor ieder ge-
bruik.
De verwarmingsschotel wordt zeer heet en er stroomt hete stoom naar boven. Raak de ba-
byvoedingwarmer niet aan als deze is ingeschakeld om brandwonden te voorkomen.
Transporteer en reinig het toestel alleen in afgekoelde toestand.
Trek de stekker uit het stopcontact als het toestel niet ingeschakeld is en voor u onderdelen
uit het toestel neemt.
Blijf altijd in de buurt wanneer het apparaat aan staat.
Reparaties mogen alleen door geautoriseerd vakpersoneel worden uitgevoerd.
Alleen de bijgeleverde componenten voor het apparaat gebruiken.
Niet binnen reikwijdte van kinderen of dieren neerzetten.
Gebruik het apparaat niet, wanneer het zichtbaar beschadigd is.
Hete delen niet met blote handen aanraken, er bestaat kans op verbrandingsgevaar.
Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik in afgesloten ruimtes.
Mocht het toestel of de aansluitingskabel beschadigd zijn, dan mag het toestel niet onder
stroom gezet worden. In dit geval kunt u zich tot ons geautoriseerd vakpersoneel wenden.
2. HET CONTROLEREN VAN DE TEMPERATUUR
De ideale temperatuur voor dranken en voedsel ligt bij ca. 37 °C (98 °F).
Belangrijk! Glazen potjes en flessen worden bij het verwarmen meestal warmer dan de
inhoud. Daarom moet u de temperatuur van de inhoud altijd controleren, voordat u uw
baby de fles geeft. Wanneer de melk te heet mocht zijn, moet u de fles nog een paar
minuten laten staan.
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hartig Helling BS 22 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hartig Helling BS 22 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info