569006

Advertentie

17
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
17
9. CONSEILS POUR L’ÉLIMINATION
Les vieux appareils marqués du symbole représenté sur la figure ne doivent pas être éliminés
avec les ordures ménagères. Vous devez les apporter à un point de collecte pour vieux
appareils (renseignez-vous auprès de votre mairie) ou les rapporter chez le commerçant où
vous les avez achetés. De cette manière, ils seront éliminés en respectant l’environnement.
10. GARANTIE
Cher client, Nous sommes très heureux que vous ayez choisi cet appareil. En cas de défaut, veuillez
retourner l’appareil dans son emballage d’origine et accompagné du bon d’achat au magasin où
vous l’avez acheté. Nous n’acceptons aucune responsabilité pour des dégâts occasionnés par
des erreurs de maniement, une utilisation impropre de l’appareil ou pour son usure. Nous nous
réservons le droit de procéder à des modifications techniques.
11. DONNÉES TECHNIQUES
Tension d’alimentation : 220-240 V CA, 50-60 Hz, 80 W
12 V, 40 W en cas d‘utilisation en voiture
Durée de réchauffage des biberons : 6 à 8 minutes
12 minutes en cas d‘utilisation en voiture
Durée de réchauffage des aliments pour bébé : 8 à 10 minutes
15 minutes en cas d‘utilisation en voiture
Dimensions : 13 cm x 13 cm (H x Ø)
Longueur du câble : 1 m
Attention :
veuillez vérifier, si vous utilisez l’appareil dans un véhicule, que ce dernier est bien à
l’arrêt complet. Utiliser l’appareil pendant le trajet peut être dangereux du fait de
l’eau chaude.
17

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hartig Helling BS 22 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hartig Helling BS 22 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info