Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
10
GB OPERATING INSTRUCTIONS
Caution!
Before using the device please read the operating instructions!
The instructions are part of the product and contain important information on getting
started with and using the device.
Always keep the instructions in a safe place for reference!
They must also be passed on in the event the device is transferred to a third party.
1 SAFETY INFORMATION
These safety instructions must be heeded! Otherwise all warranty claims are voided. We are not
liable for either material or personal damages, or consequential damages resulting from non-com-
pliance with the safety instructions or improper use.
Children can not properly assess the risks associated with electrical equipment. Never
allow children to use electrical equipment unsupervised.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they are given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or ots service
agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
Clean the device with a damp cloth before using for the first time.
The device is only suited for warming up milk bottles or processed food jars.
The device may not be operated with dust protection cover. Remove the cover every time
before use.
The heating dish heats up during operation and hot steam rises upward. Do not touch the
baby food warmer during heating – to avoid burns and scalding.
Only transport and clean the device after it has cooled down.
Remove the mains plug from the socket when the device is not in use and before removing
components of the device.
Always remain in the vicinity whilst the device is in use.
Repairs may only be performed by authorised specialist staff.
Use only the components supplied with the device.
Keep away from children or animals.
Do not use the device when visibly damaged.
Do not touch hot parts with your bare hands – danger of burning.
The device is only suited for operation in closed areas.
In any case never heat food too long time.
The appliance is only fit for use at home.
The device may not be connected to the voltage supply if the device or the power cable
are damaged. Please contact our authorised specialist staff in this case.
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hartig Helling BS 22 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hartig Helling BS 22 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info