Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
Gebruikerstips
Het ecient beladen van uw dakkoer
Het ecient laden van uw dakkoer is van groot belang, niet alleen om de ruimte optimaal te benutten, maar ook voor uw
veiligheid en die van anderen.
-
Check de maximale daklast van uw auto alvorens een box te beladen. Het gewicht van de box, dragers en
bagage mag de maximale daklast niet overschrijden
-
De belading van de dakkoer moet zo gelijkmatig mogelijk worden verdeeld
-
Zorg ervoor dat de lading tijdens het rijden niet kan schuiven. Gebruik hiervoor de bijgeleverde spanbanden
(niet bijgeleverd bij Hapro Roady)
-
Belaad de dakkoer niet te hoog, zodat het deksel gemakkelijk te sluiten is
-
Plaats de zwaarste bagage in de box zo veel mogelijk boven de dragers in het midden van de box
-
Wanneer u bagage met scherpe, uitstekende randen vervoert, dek deze dan goed af om beschadigingen aan
de dakkoer en overige bagage te voorkomen
-
Plaats in de dakkoers zo veel mogelijk lichte spullen. Stop de zwaarste spullen in de koerbak van uw auto.
Zo houdt u het zwaartepunt het laagst, iets dat het rijgedrag ten goede komt
De invloed van een dakkoer op het rijgedrag van uw auto
Een dakkoer kan het rijgedrag van uw auto beïnvloeden. Let tijdens het rijden met name op de volgende punten:
-
Gevoeligheid voor zijwind
-
Bochten
-
Remgedrag
-
Verhoging van uw auto met ongeveer 60 centimeter (dakdragers + autodakkoer)
Controleer voor het rijden of alles goed bevestigd is en of de dakkoer goed is afgesloten. Bij langere ritten raden wij ook
aan om tussentijds te controleren of de dakkoer nog stevig bevestigd is. Wij adviseren u om uw rijgedrag en snelheid aan
te passen.
Tip: Verwijder de koer als u deze niet gebruikt. Zo bespaart u brandstof.
Het opbergen van uw dakkoer
Er zijn verschillende manieren om uw dakkoer op te brengen. U kunt de dakkoer op zolder of in uw garage bewaren,
maar u kunt er ook voor kiezen middels een katrol, de dakkoer aan het plafond van de garage op te hijsen. We raden u
wel aan de koer altijd even schoon te maken en de sloten en de scharnieren te smeren. Stel de koer bij voorkeur niet
bloot aan direct zonlicht.
Onderhoud van uw dakkoer
-
Gebruik schoon water en eventueel een auto-shampoo om uw dakkoer te reinigen
-
Gebruik nooit een poetsmiddel, olie of oplosmiddel. Gebruik ook nooit een alcohol, chloor of ammoniak
houdend schoonmaakmiddel. Deze beïnvloeden de samenstelling van het kunststof en leiden tot onherstel-
bare beschadigingen en/ of verkleuringen
-
Behandel de sloten regelmatig met siliconenspray of een ander smeermiddel
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hapro Roady bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hapro Roady in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info