Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
1
Deutsch
UNIVERSAL REMOTE CONTROL
Thank you for purchasing this universal remote control. Before using the
remote you will need to insert 2 type "AAA" batteries (not included) in the
battery compartment ensuring that you follow the polarity shown on the inside.
You can now use your remote control to operate up to 9 different devices
(depending on the model) including a TV, video recorder, DVD player, satellite or
cable receiver, CD player, tuner (radio), tape recorder and amplifier. If your
remote control is equipped with an AUX key (not standard on all models) then
you can also use it to control a second TV set, video recorded, satellite receiver
and/or cable box, CD player, tuner, tape recorder or amplifier!
Easy programming for the control of your TV SET
1. Insert 2 new 1.5V alkaline batteries of type "AAA/LR03". Observe battery
polarity as indicated in the battery compartment.
2. Switch on your TV SET.
3. In the enclosed code list, find your TV brand or manufacturer (e.g. Sony).
4. Beside the manufacturer's name, you will find one or more 3-digit codes.
These codes must be entered into the remote to enable it to work with your
particular TV set.
5. Press the key on the remote control for approximately 4 seconds until
the LED flashes twice.
6. After seeing the 2 flashes and within 5 seconds, enter the 3-digit numerical
code from the list.
7. After entering the code the LED will flash twice indicating that the code has
been accepted.
8. Point the remote control towards your TV and press the key. If your TV
does not respond by going into Stand-By mode then repeat steps 3 to 8
and enter the next code in the list.
9. If your TV goes into Stand-By mode when the key pressed then your
remote control has found a compatible code. Next test all of the other
function buttons. If certain functions are not working correctly then restart
the process moving onto the next code number as this may well improve
the situation.
10. If the codes in the list fail to operate your TV then next move onto the
automatic code scan function (see below).
Easy programming for the control of your VIDEO
RECORDER
To programme the remote control to operate your VIDEO RECORDER, proceed
as described above for the television set. Complete steps 1 to 10 using the
key on your remote control. Please ensure that you refer to the codes
listed under the VIDEO RECORDER section and not the TV section.
Easy programming for the control of your SATELLITE
RECEIVER
To programme the remote control to operate your SATELLITE RECEIVER or
CABLE BOX, proceed as described for the television set. Complete steps 1 to
10 using the key on your remote control. Please ensure that you refer to
the codes listed under the SATELLITE section and not the TV section.
Easy programming for the control of your DVD PLAYER
To programme the remote control to operate your DVD PLAYER, proceed as
described for the television set. Complete steps 1 to 10 using the key on
your remote control. Please ensure that you refer to the codes listed under the
DVD section and not the TV section.
Easy programming for the control of your CD PLAYER
To programme the remote control to operate your CD PLAYER, proceed as
described for the television set. Complete steps 1 to 10 except you must first
press and release the key followed by holding down the key. Please
ensure that you refer to the codes listed under the CD section and not the TV
section.
CD
SHIFT
DVD
SAT
VCR
TV
USER MANUAL
GB
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hama 20312 - Easytip S9 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hama 20312 - Easytip S9 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Hama 20312 - Easytip S9

Hama 20312 - Easytip S9 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 4 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info