Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
6LE002124B
a
Interrupteurs horaires
e
Schaltuhren
z
Time switch
i
Schakelklokken
¨
Kellokytkin
ß
Ø
©
Raccordement - Anschluß - Connection - Aansluiting
Liitäntä
Fixation - Befestigung - Fixing - Bevestiging
Kiinnitys
Mise à l’heure et au jour - Zeit und Tageinstellung
Time/day setting - Dag- en tijdinstelling
Aika- /päiväasetus
Cadran de commande - Schaltscheibe
Switching dial - Programmaschijf
Ohjelmapyörä
EH710, EH710A, EH711 EH770, EH771
Programmation - Programming
Programmierung - Programmering
Ohjelmointi
1
1
1
1
EH710, EH711, EH770
EH710A, EH771
- Commutation manuelle : retour au fonctionnement automatique à la prochaine commutation.
- Handschalter: mit dem nächsten Schaltwechsel kehrt die Schaltuhr in den Automatikbetrieb zurück.
- Manual override: switch back to automatic mode at the next switching action.
- Manuele omschakeling : bij de eerstvolgende schakeling schakelt het programma terug naar stand
“automatisch”.
- Käsikäyttö : paluu takaisin automaattiseen tilaan seuraavalla kytkentätoiminnolla.
EH710
EH710A
EH711
EH770
EH771
- Minimum entre deux opérations
20’ 2'
- Kürzester Schaltabstand
- Min. interval between two actions
- Minimum schakeltijd tussen
2 acties
- Minimiaika kahden toiminnon
välillä
6LE002124B1
EH710, EH711, EH770, EH771
EH710A
N
L
M
34521
24 V / s
M
L
N
34521
230 V
5 3
EH710,
EH711,
EH710A
EH770,
EH771
1
1
1
1
345345
345 345
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hager EH770 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hager EH770 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info