505598
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Montage instructie
plintverwarming
Haceka B.V., P.O. Box 83, 3800 AB Amersfoort, Holland
Phone: +31 (0)33 4699 699, www.haceka.com
ACC SANIT/ HACEKA S.A.S., La Roche Martin, St. René, 22120 Hillion-Yffiniac, France
Téléphone: +33(0)2 9672 6726, www.haceka.fr
HACEKA GmbH Badausstattung, Obere Wiesenstrasse 29, D-32120 Hiddenhausen, Deutschland
Telefon: +49 (0)5211 96940, www.haceka.de
VEILIGHEID
Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd volgens de strengste internationale normen, maar zoals bij
alle op netstroom werkende elektrische apparaten is voorzichtigheid geboden om de goede werking en
de veiligheid te waarborgen.
Dit toestel is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met verminder-
de lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder
supervisie van of na bedieningsinstructie door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon.
UÊ<iÊiÀ«ÊÌiÊ`>ÌÊ`iÀiÊ /ÊiÌÊiÌÊ>««>À>>ÌÊëii°
UÊiLÀÕÊ`ÌÊÌiÃÌiÊ /ÊÊL>`>iÀÃÊvÊÛiÀÌÀiiÊiÌÊiiÊÛiÀ}iL>>ÀÊ}iÊÛVÌ}i`Ã}À>>`°
UÊ,>>ÊiÌÊ>««>À>>ÌÊ /ÊiÌÊ>ÌÌiÊ>`iÊ>>°
UÊiLÀÕÊiÌÊ>««>À>>ÌÊ /ÊÊiiÊ}iÃÌiÊ>iÀÊ`iÊâÊiÊÃÊ`>ÌÊ`ÀÊ`iÊÛiÀÜ>À}Ê`iÊ
temperatuur tot boven de 30 °C stijgt.
UÊ>>ÌÊiiÊ`iÀiÊ /Êâ`iÀÊÌiâVÌÊLÊiÌÊ>««>À>>Ì°
UÊiLÀÕÊiÌÊÌiÃÌiÊ /ÊÊÜiÀ«>>ÌÃiÊvÊÀÕÌiÃÊÜ>>ÀÊÛiiÊÃÌvÊÜÀ`ÌÊ}i«À`ÕViiÀ`ÊvÊ>>Üiâ}Êð
UÊÊ /Ê>>ÊiÌÊÕÌÃÌÀÀÃÌiÀÊ>ÃÊiÌÊÌiÃÌiÊ>>ÃÌ>>Ì°
UÊiLÀÕÊiÌÊ>««>À>>ÌÊ /Ê>ÃÊiÌÊLiÃV>`}`Êð
UÊ"ÊÛiÀÛiÀÌÌ}ÊÌiÊÛÀiÊ>}ÊÕÊ ""/Ê`iÊÛiÀÜ>À}Ê>v`iiÊvÊiÌÊÕVÌÀÃÌiÀÊ
blokkeren.
Als het apparaat is blootgesteld aan temperaturen onder het vriespunt, laat het dan eerst minstens 5
minuten koud draaien (alleen ventilator) alvorens op een warme stand over te schakelen.
ÌÊ>««>À>>ÌÊÛ`iÌÊ>>Ê`iÊÕÀ«iÃiÊÀVÌÊÛÀÊiiÌÀ>}iÌÃViÊV«>ÌLÌiÌÊnÉÎÎÈÉ°
REINIGING
UÊ««iÊ`iÊÛiÀÜ>À}Ê>Ì`ÊÛ>ÊiÌÊÃÌÀiÌÊ>vÊÛÀ`>ÌÊÕÊ`iÊÛiÀÜ>À}ÊÃV>>Ì°
UÊvÊiÊÌiÊÃVÛi}iÊiÌÊiiÊâ>VÌiÊ`iÊiÌÊÛ`i`iÊâ°
UÊiLÀÕÊ ÊiÌ>>ÊvÊiÕLi«iÌÃÊ«Êi}Ê`iÀ`iiÊÛ>Ê`iÊÛiÀÜ>À}°
UÊ,>>Ê`iÊÛiÀÜ>À}Ê /ÊiÌÊ>ÌÌiÊ>`iÊ>>ÊiÊâÀ}Ê`>ÌÊiÀÊ ""/ÊÜ>ÌiÀÊ«ÊvÊÊÌiÀiVÌÌ°
ALS UW VERWARMING NIET WERKT
UÊÌÀiiÀÊvÊiÌÊ>««>À>>ÌÊ}i`Ê«ÊiÌÊVÌiÌÊÃÊ>>}iÃÌi°
UÊÌÀiiÀÊvÊ`iÊâiiÀ}ÊÊ`iÊ>>ÃÕÌ`ÃÊiÌÊÃÊ`À}iLÀ>`°
UÊiLÀÕÊÛÀÊiÛiÌÕiiÊÛiÀÛ>}}ÊiiÊâiiÀ}ÊÛ>Ê£ÎÊ>«mÀi]Ê}i`}iiÕÀ`Ê`ÀÊ`iÊÀÌÃi®Ê-/Ê
volgens BS1362.
UÊ>Ê>ÊvÊ`iÊiiÌÀÃViÊLiÛi}}Ê®ÊÌiÀÕ}}iâiÌÊiÌÊÜÀ`i]Êâ>ÃÊLiÃVÀiÛiÊ`iÀÊ
Bediening.
Als geen van de bovenstaande handelingen resultaat heeft, koppel het apparaat dan van het lichtnet af
en schakel een door Consort erkend reparatiebedrijf in. Als u nog garantie heeft op het apparaat, ga er
dan mee naar de leverancier.
UÊ*ÀLiiÀÊ`iÊÛiÀÜ>À}Ê /ÊâivÊÌiÊÀi«>ÀiÀi°
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Haceka Terra - Sirocco bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Haceka Terra - Sirocco in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,39 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info