Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
GEBRUIKSAANWIJZING AQUA OPTIMA ONE WATERFILTERKAN
Voor het eerste gebruik van het filter
1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de kan.
2. Haal het deksel van de kan en haal de water tank eruit.
3. Neem het filter uit de kan en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
4. Vul de waterfilterkan met koud water en spoel door.
Voorbereiden filter
Er kunnen enkele zwarte deeltjes (kool) op het filter zitten of in de verpakking. Dit is normaal en
wordt afgewassen bij het klaarmaken van het filter voor gebruik. Schud het Aqua Optima filter voor
gebruik rustig in koud water om eventuele luchtbellen te verwijderen. Hierbij kan wat van het kool
vrijkomen. Dit is normaal en geeft geen problemen met de prestaties van het filter. Hierna is het
filter klaar voor gebruik.
Het filter aan de watertank bevestigen
1. Verwijder het deksel van de kan en til het water reservoir uit de kan.
2. Houd het filter tegen de onderkant van het reservoir
3. Druk het filter tegen het reservoir en draai het met de wijzers van de klok mee tot deze vast
zit.
4. Controlleer dat het filter setvig vast zit.
5. Plaats het reservoir in de filterkan met de ronde kant langs de kant waar het handvat zit.
6. Plaats het deksel op de kan.
7. BELANGRIJK: vul de kan met koud water en wacht tot het water door het filter heen gelopen
is. Gooi dit water weg en herhaal dit proces nog 1 maal.
De kan is nu klaar voor gebruik!
Vervangen van het waterfilter
1. Verwijder het deksel van de kan
2. Haal het water reservoir uit de kan
3. Draai het filter tegen de klok in uit de houder.
4. Gooi het oude filter weg.
5. Plaats het filter zoals hierboven beschreven na de voorbereiding zoals hierboven beschreven.
Filter levensduur indicator
De indicator vindt u op het deksel van de kan. Deze indicator herinnert u eraan wanneer het filter
vervagen dient te worden.
Om uw kan correct in te stellen voor het 60 dagen double life filter volgt u onderstaande stappen:
1. Nadta u een nieuwe filter in de kan geplaatst heeft drukt u op RESET knop bovenop het
deksel. Houd de RESET knop 10 seconden ingedrukt en laat dan los. Het display laat nu 60
zien. Na 9 seconden verdwijnt de teller uit het display en wordt de timer gestart.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Habitat AQUA OPTIMA ONE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Habitat AQUA OPTIMA ONE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info