Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
Front Image
Front ImageFront Image
Front Image
Reverse Image
Reverse ImageReverse Image
Reverse Image
1. Charging/Notification LED
8. 5-way Navigation Button
1. Battery Door Cover
2. Wireless LED
9. Messaging Button
2. Batter Door Cover Release
3. Voice Record Button (side)
10. iTask Button
4. Rubber Side Grips
11. Speaker
5. Microphone
12. Color Display
6. Calendar Button
13. Power Button
7. Contacts Button
At A Glance
At A GlanceAt A Glance
At A Glance
Intel® PXA270 Processor 312 MHz
Integrated Bluetooth®
1
wireless technology
Integrated Compact Flash type II (CF) and Secure Digital (SDIO) slots
HP ProtectTools secured by CREDANT Technologies security application
4
3.5" transflective TFT QVGA color LED backlight display, landscape and portrait display modes
Microsoft® Windows Mobile™ 2003 Second Edition software for Pocket PC
Removable/rechargeable 920 mAh battery
Integrated Serial IR
Protective plastic flip cover
Pocket versions of familiar applications like Microsoft® Outlook®, Word and Excel
NOTE:
NOTE: NOTE:
NOTE:
1 A standard WLAN (Wi-Fi) infrastructure, other Bluetooth-enabled devices, separately purchased equipment, and a service
contract with a wireless airtime provider may be required for applicable wireless communication. Wireless Internet use requires a
separately purchased service contract. Check with wireless network service providers for availability and coverage in your area. Not
all web content available.
QuickSpecs
HP iPAQ hx2110 Pocket PC
HP iPAQ hx2110 Pocket PCHP iPAQ hx2110 Pocket PC
HP iPAQ hx2110 Pocket PC
Overview
DA - 12063 North America — Version 3 — October 6, 2005
Page 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HP ipaq h2110 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HP ipaq h2110 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info