Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
?
English
Español
Deutsch
Français
OFFICEJET 6600/6700
www.hp.com/go/customercare
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
www.hp.com
DE FR IT NL
PL ES PT EL
1a
1b
3c
3b
*CN583-90053*
*CN583-90053*
CN583-90053
1
2 43
4a
4b
5
6
3a
2a
2b
NL
Verwijder verpakkingsmateriaal en plakband.
Opmerking: Sommige van de afbeeldingen in deze
poster komen mogelijk niet overeen met uw printer.
Kantel het bedieningspaneel op en zet de printer aan.
NL
Sluit het netsnoer en de adapter aan.
NL
Plaats de invoerlade en uitvoerlade.
NL
NL
Terwijl de printer zich initialiseert, hoort u mogelijk geluid.
Opmerking: Tijdens het afdrukproces wordt de inkt van de cartridges op verschillende
manieren gebruikt, bijvoorbeeld tijdens het initialisatieproces, terwijl de printer en de
cartridges worden klaargemaakt om te kunnen afdrukken, en tijdens het onderhoud van
de printkoppen, om de printersproeiers schoon te maken en ervoor te zorgen dat de inkt
vlot blijft stromen. Daarnaast blijft er altijd wat inkt in de cartridge achter na gebruik.
Voor meer informatie zie www.hp.com/go/inkusage.
Volg de instructies op het bedieningspaneel van de printer om de printerinstallatie te
beëindigen. Doe het volgende:
stel de taal en de locatie in
plaats papier
installeer de printersoftware
installeer de inktcartridges
NL
Registreer de printer.
Door enkele minuten de tijd te nemen om u te registreren, geniet
u van een snellere service, efciëntere ondersteuning en berichten met
productondersteuning. Wanneer u de printer niet hebt
geregistreerd tijden de installatie van de software, kunt u dit later nog
doen op http://www.register.hp.com.
Start
IT
Rimuovere il nastro e i materiali di imballaggio.
Nota: Alcune delle immagini presenti su questo
poster potrebbero non riferirsi alla propria
stampante.
Sollevare il pannello di controllo e accendere
la stampante.
IT
Collegare l’adattatore e il cavo di alimentazione.
IT
Installare il vassoio di alimentazione
ed il vassoio di uscita.
IT
IT
Durante l’inizializzazione, la stampante potrebbe emettere dei suoni.
Nota: l’inchiostro delle cartucce viene usato nel processo di stampa in varie fasi, tra le quali
la procedura di inizializzazione, che prepara la stampante e le cartucce per la stampa, e il
controllo delle testine di stampa, che consente di mantenere puliti i contatti di rame e il usso
dell’inchiostro regolare. Tenere presente che nella cartuccia usata restano sempre dei residui
di inchiostro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.hp.com/go/inkusage.
Seguire le istruzioni visualizzate sul pannello di controllo per completare
la congurazione della stampante effettuando le seguenti operazioni:
Impostazione della lingua e della località
Caricamento della carta
Installazione del software della stampante
Installazione delle cartucce
IT
Registrare la stampante.
La registrazione richiede pochi minuti e consente di usufruire di
un’assistenza più rapida, di un supporto più efciente e delle notiche
relative al supporto della stampante. Se non è stata ancora effettuata la
registrazione nel corso dell’installazione del software, è possibile
effettuarla successivamente all’indirizzo http://www.register.hp.com.
Avvio
FR
Enlevez le ruban adhésif et les matériaux d’emballage.
Remarque : Certaines images de ce poster ne
correspondent peut-être pas à votre imprimante.
Soulevez le panneau de commande et mettez
l’imprimante sous tension.
FR
Branchez le cordon d’alimentation et l’adaptateur.
FR
Installez le bac d’entrée et le bac de sortie.
FR
FR
Il se peut que certains bruits se fassent entendre lors de l’initialisation de l’imprimante.
Remarque: L’encre contenue dans les cartouches est utilisée de différentes manières au cours
du processus d’impression, y compris lors de l’initialisation, qui prépare l’imprimante et les
cartouches en vue de l’impression, ou encore lors de l’entretien des têtes d’impression, qui
permet de nettoyer les buses et assurer que l’encre s’écoule en douceur. En outre, une certaine
quantité d’encre demeure dans la cartouche après utilisation. Pour plus d’informations, voir
www.hp.com/go/inkusage.
Suivez les instructions sur le panneau de commande pour terminer la conguration de
l’imprimante, qui comprend les étapes suivantes :
Conguration de la langue et du lieu
Chargement du papier
Installation du logiciel de l’imprimante
Installation des cartouches d’encre
FR
Enregistrez l’imprimante.
En consacrant seulement quelques minutes à l’enregistrement de votre
produit, vous bénécierez d’un service plus rapide, d’une assistance
plus efcace et recevrez des alertes de maintenance pour votre
imprimante. Si vous décidez de ne pas enregistrer votre imprimante au
cours de l’installation du logiciel, vous pourrez le faire ultérieurement
à l’adresse http://www.register.hp.com.
Démarrage
Start
Bedienfeld anheben und Drucker einschalten.
DE
Netzkabel und Netzteil anschließen.
DE
Zufuhrfach und Ausgabefach einsetzen.
DE
DE
Klebeband und Verpackungsmaterial entfernen.
Hinweis: Einige der Bilder auf dem Poster
weichen ggf. von Ihrem Drucker ab.
DE
Während der Druckerinitialisierung sind ggf. Geräusche hörbar.
Hinweis:Die Tinte in den Patronen wird beim Druckvorgang auf unterschiedliche Weise
verwendet. Dazu zählen: die Initialisierung, durch die der Drucker und die Patronen auf den
Druck vorbereitet werden, und die Druckkopfwartung, die die Druckdüsen sauber hält und
für einen gleichmäßigen Tintenuss sorgt. Darüber hinaus verbleiben nach der Verwendung
Tintenrückstände in den Patronen. Weitere Informationen siehe www.hp.com/go/inkusage.
Anweisungen auf dem Bedienfeld des Druckers befolgen, um den Drucker vollständig
einzurichten. Dazu gehört:
Einstellen von Sprache und Aufstellort
Einlegen von Papier
Installieren der Druckersoftware
Einsetzen der Tintenpatronen
DE
Registrieren Sie den Drucker.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um sich registrieren zu lassen.
Dadurch protieren Sie von einem schnelleren Service, einem effektiveren
Support und Hinweisen zum Druckersupport. Wenn Sie den Drucker nicht
während der Installation der Software registrieren lassen, können Sie
dies später unter http://www.register.hp.com nachholen.
Printed in China
Imprimé en Chine
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Melding: printkop ontbreekt, niet gedetecteerd of niet geïnstalleerd. Het zou om geel gaan. Die vervangen maar werkte niet. Toen heb ik de overige drie nieuwe cartridges ook vervangen. Maar dezelfde melding blijft steeds komen. Gesteld op 29-8-2020 om 14:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Printer reageert niet bij op en afzetten.
  Blijft steed aan Gesteld op 26-8-2020 om 16:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg steeds de melding dat ik de printer aan en uit moet schakelen met als code 0x61011bed, deze vraag is eerder gesteld maar zie geen antwoord. Gesteld op 26-8-2020 om 12:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan je met deze printer enkel zwarte fonetisch aanvullen en de kleuren dus niet ? Gesteld op 5-6-2020 om 21:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn internet is uigevallen.
  Bij het heropstarten slaag ik er niet meer in mijn printer te verbinden met internet.Hoe doe ik het? Gesteld op 20-3-2020 om 15:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg steeds de melding dat ik de printer aan en uit moet schakelen met als code 0x61011bed Gesteld op 19-8-2019 om 10:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn officejet 6600 neemt geen papier op. Ik kan het papier manueel toevoegen en soms wordt er dan één blad opgenomen daarna niet meer. Het papier moet dan ook abnormaal diep in de lade gestoken worden.
  Het gaat hier om en toestel dat bijna niet gebruikt is geworden Gesteld op 16-8-2019 om 15:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik wil printen wordt er geen papier aangenomen. ik kan het papier wel zeer ver in de laden steken en af entree neemt hij dan één vel aan Gesteld op 13-8-2019 om 16:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Oplossing 1: Reset het product. Schakel product uit en koppel netsnoer los.Sluit snoer weer aan en schakel product weer in met knop aan.
  Oplossing 2: Neem contact op met HP support. Schrijf de foutcode op die in het bericht staat (zie geen
  foutcode) en neem contact op met HP voor ondersteuning. Gesteld op 25-2-2019 om 12:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik kan niet afdrukken er wordt het volgende probleemcode gegeven 0x61011 Gesteld op 11-10-2018 om 16:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik iets wil afdrukken neemt hij het papier niet. Gesteld op 21-9-2018 om 10:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze printer drukt niet meer af maar er staat steeds een ? aan de rechterbovenzijde.
  Zwarte inkt vervangen , was bijna leeg . Kent iemand het probleem? Gesteld op 29-8-2018 om 10:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Melding scannerdefect. Kan niet scannen, kopiëren of faxen verzenden. Gesteld op 13-6-2018 om 19:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Aan en uit knop reageert niet, wel stroom op het stopcontact. Wat nu ? Gesteld op 3-4-2018 om 15:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een HP OFFICEJET 6600 normaal bij het openen van het voorste klepje voor
  Cardridges te vervangen, komen de cardridges middein in dde cardridges te vervangen
  JAMMER ZE KOMEN NIET NAAR VOOR MIDDENIN
  W A T N U ? ? ? Gesteld op 31-3-2018 om 14:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een printer HP officejet 6600.Bovenaan staan tekens o.a. eco en alle kleuren en daarnaast staat opeens ? Ik geef een opdracht vanuit de computer maar hij doet het niet! Gesteld op 5-3-2018 om 15:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hij staat op ideebewijs dubbelzijdig kopiëren, hoe krijg ik hem daarvan af? Een hartelijke groet van Ina van Ekeren inaverheij@live.nl Gesteld op 15-8-2016 om 13:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Melding: Er is een probleem met de printer of het inktsysteem. Schakel de printer uit en weer in. Neem kontakt op met HP als het probleem aanhoudt. Oplossing 1: reset het produkt. Scheakelt product uit en koppel netsnoer los. Sluit snoer weer aan en schakel produkt weer aan met knop Aan. Alle handelingen opgevolgd doch probleem blijft bestaan Gesteld op 31-7-2015 om 11:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HP OFFICEJET 6600 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HP OFFICEJET 6600 in de taal/talen: Deutsch, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info