Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/43
Pagina verder
*V1N01-90074*
*V1N01-90074*
V1N01-90074
© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.
Printed in [English]
The information contained herein is subject to change without notice.
NO DA ET LT LV
EN DE IT FR NL ES PT SV FI
HP DeskJet 2600 All-in-One series
Need help? www.hp.com/support/dj2600
Scan: Use the HP Smart app or printer software to scan. Find more information about scanning at
www.hp.com/support/dj2600.
1
Power : Press to turn the printer on or o.
2
Control panel display: Indicates number of copies, wireless status
and signal strength , Wi-Fi Direct status , warnings or errors, and
estimated ink levels .
3
Ink Alert light: Indicates low ink or cartridge problems.
4
Cancel : Press to stop the current operation.
5
Resume : The light blinks when a job is interrupted by a problem (for
example, out of paper or paper jam). After you have resolved the problem,
press the button to resume the job.
6
Wireless : Press to turn the printer’s wireless capability on or o.
If the blue light is blinking, the wireless capability is on but the printer is not
yet connected to a wireless network.
If the blue light stays on, the printer is connected to a wireless network.
If the light is o, the wireless capability is o.
To turn Wi-Fi Direct on or o, press and hold the Wireless button and the
Resume button together for three seconds. The Wi-Fi Direct icon on the
display is on when Wi-Fi Direct is turned on.
7
Information : Press to print a printer information page that provides
a summary of the printer information and its current status. If the light is
blinking in white and the Wi-Fi Direct icon on the display is blinking fast at
the same time, press the Information button to conrm a connection.
8, 9
Color Copy or Black Copy : Press to start a color or black-and-white
copy job. To increase the number of copies, press the button multiple times
quickly.
Safety information
Use only with the power cord and power adapter (if provided) supplied by HP.
Regulatory Model Number: For regulatory identication purposes, your product is assigned a Regulatory Model
Number. The Regulatory Model Number for your product is SNPRH-1602. This regulatory number should not be
confused with the marketing name (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600
All-in-One Printer series, etc.) or product numbers (V1N01A, V1N02A, etc.).
English
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HP Deskjet 2624 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HP Deskjet 2624 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 5,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info