Verklein
Vergroot
Built-In Oven
B7570E
Oven
Oven
Multifunction oven - 53 l
Design:
Stainless steel front panel
Ergonomic knobs and handle
Retractable knobs
Removable door
EcoClean enamel coated oven interior
Temperature control:
Mechanic temperature control
Control:
Touch control electronic programming timer
Usable oven volume:
53 l
Conventional,
Infra-red heater,
Circular heater,
Defrosting,
Infra-red heater and fan,
Lower heater and fan,
Lower heater with circular heater and fan,
AquaClean
Through the ceiling& cooling ventilator
Handle colour:
Silver
Accessories
Grid
Deep enamelled frying pan
Shallow enamelled frying pan(s)
Stainless grease filter
Wire oven guides
Self cleaning function
AquaClean function
EcoClean Email
Technical characteristics/Dimensions
Voltage (V):
230 V
Oven consumption
(conventional operation):
0,87 kWh
Oven consumption (venting
operation):
0,79 kWh
Connected load:
3400 W max
Time to cook a standard load -
conventional oven:
44 min
Time to cook a standard load -
multifunctional oven:
39,5 min
Size of biggest baking pan:
1188 cm2
Level of noise (max.):
46 dB(A)
Dimensions of the product
(W×H×D):
59,7 × 59,5 × 56,8 cm
Niche dimensions (WxHxD)
(min-max):
56-56,8 × 59-60 × 55 cm
Dimensions of packed product
(W×H×D):
63,5 × 69,1 × 68 cm
Gross weight:
37,3 kg
EAN code:
3838942323270
Mode of installation:
Built-in

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gorenje B7570E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gorenje B7570E in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Gorenje B7570E

Gorenje B7570E Aanvulling / aanpassing - Nederlands, Deutsch - 44 pagina's

Gorenje B7570E Gebruiksaanwijzing - English - 16 pagina's

Gorenje B7570E Aanvulling / aanpassing - English, Français, Italiano, Português, Espanôl - 44 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info