Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
WM-120
Digitale Wekker - BEDIENINGSINSTRUCTIES
rÉVeil À aFFiCHage Digital - MODE D‘EMPLOI
Digitaler WeCker - BEDIENUNGSANLEITUNG
Inhoud
Veiligheidsinstructies 0
Batterij plaatsen 1
Tijd instellen 1
Wekker 1
Wektijd instellen 1
Wekker aan-/ uitschakelen 1
Sluimerfunctie (SNOOZE) 1
Technische gegevens 1
Weggooien 1
Conformiteitverklaring 1
Lees voor de eerste ingebruikneming deze handleiding
grondig door en houd u altijd aan de veiligheidsaanwijzingen.
Bewaar deze handleiding.
Als u deze wekker aan een ander doorgeeft, geeft u dan ook
de handleiding mee.
Veiligheidsinstructies
Correct gebruik
Het toestel is voorzien om te wekken door alarmtoon.
Het toestel is bedoeld voor particulier gebruik en niet voor
commerciële doeleinden geschikt.
Algemene aanwijzingen
Verpakkingsmateriaal is geen kinderspeelgoed. Kinderen
mogen niet met de plastic zakken spelen. Er bestaat
verstikkingsgevaar.
• Dit toestel is niet bestemd om door personen (waaronder
kinderen) te worden gebruikt met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke capaciteiten of zonder de nodige
ervaring en/of kennis, tenzij ze worden begeleid door een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij ze
aanwijzingen krijgen hoe het toestel te gebruiken.
• Kinderen moet in de gaten gehouden worden om er zeker
van te zijn dat ze niet met het toestel gaan spelen.
Omgevingsvoorwaarden
• Als het toestel van een koude naar een warme plaats wordt
gebracht, kan er condensvocht in het toestel ontstaan.
Houd het toestel enkele uren uitgeschakeld.
• Het toestel moet tegen druppel- en spatwater worden
beschermd. Anders bestaat gevaar voor een elektrische schok.
Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals bijv. vazen op
het toestel.
• Zware voorwerpen mogen niet op het toestel geplaatst worden.
• Bescherm het toestel tegen hitte. Zorg voor voldoende
ruimte (minstens 10 cm aan alle zijden) rondom het toestel
om oververhitting tegen te gaan.
• Bescherm het toestel tegen te hoge luchtvochtigheid,
extreme temperaturen, stof en stoten.
• De ventilatiesleuven moeten steeds vrij blijven. Het toestel
mag niet afgedekt worden (bijv. met krant, kussen of deken).
• Open vuur zoals brandende kaarsen mag niet op het
toestel of in de buurt van het toestel gezet worden.
• Plaats het toestel zodanig dat het niet in direct zonlicht staat.
• Zet het toestel rechtop op een stabiel, horizontaal
oppervlak.
• Gebruik het toestel niet buitenshuis en niet in de buurt van
wateroppervlakken zoals bijv. badkuipen.
Voeding
• Sluit het toestel alleen aan op een contactdoos van 230 V ~
50 Hz. De contactdoos moet ook na het aansluiten verder goed
toegankelijk zijn.
• Let er bij het neerzetten van het toestel op dat de stroomkabel
of andere kabels niet ingeklemd of platgedrukt worden. Houd
het snoer weg van hete oppervlakken en scherpe kanten.
• Leg het netsnoer zo dat er niet over gestruikeld kan worden.
Trek de netstekker uit de contactdoos, …
... als zich een storing voordoet,
... als u het toestel niet gebruikt,
... voor u het toestel schoonmaakt en
... bij onweer.
Trek om de netstekker uit de contactdoos te trekken altijd
aan de stekker en nooit aan de kabel.
• Om het toestel geheel van de elektriciteit af te koppelen,
trekt u de stekker uit het stopcontact.
Bij storingen
Trek onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact als het
snoer of het toestel beschadigd is.
• Beschadigde apparaten resp. beschadigde accessoires
mogen niet meer worden gebruikt.
• Steek geen voorwerpen in het toestel, er kunnen
stroomvoerende onderdelen worden geraakt.
Voorzichtig! Onmiddellijk de netstekker trekken als er
vreemde voorwerpen of vloeistof in het toestel komen. Voor
een volgende ingebruikneming het toestel laten controleren.
• Gebruik het toestel niet als de behuizing of het netsnoer
zichtbaar beschadigd zijn. Reparaties aan het toestel mogen
uitsluitend door het Service Center uitgevoerd worden. Als
het snoer van dit toestel beschadigd is, moet het door ons
Service Center vervangen worden om gevaar te voorkomen.
Tijd instellen
1. Om de tijd in te stellen houd u de toets TIME ingedrukt en
drukt u tegelijkertijd de toets HOUR voor de uren of
MINUTE voor de minuten in.
AANWIJZING: Als u de toetsen HOUR of MINUTE ingedrukt
houdt, lopen de uren of minuten automatisch door.
2. Laat de toets TIME los als u de tijd heeft ingesteld.
Wekker
Wektijd instellen
1. Om de wektijd in te stellen houdt u de toets ALARM ingedrukt
en drukt u tegelijkertijd de toets HOUR voor de uren of
MINUTE voor de minuten in.
AANWIJZING: Als u de toetsen HOUR of MINUTE ingedrukt
houdt, lopen de uren of minuten automatisch door.
2. Laat de toets ALARM los als u de wektijd heeft ingesteld.
Wekker aan- / uitschakelen
· Schuif de OFF/ON ALARM-schakelaar naar de „ON“-positie
om het alarm aandoen.
· Om het alarm stil te zetten, schuift u de OFF/ON ALARM-
schakelaar in de „OFF“-positie.
Sluimerfuncie (SNOOZE)
Om de sluimerfuncie te gebruiken om het alarm stil te zetten,
drukt u de SNOOZE-knop als het alarm klinkt. Het alarm zal on-
geveer negen minuten worden stilgezet en dan opnieuw klinken.
Technische gegevens
Model: WM-120
Netspanning: 230V ~, 50 Hz
Batterij: 9V-blokbatterij (alleen dan backupbatterij)
Omdat onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld
en verbeterd, zijn veranderingen in design en technische
veranderingen mogelijk.
Weggooien
De verpakking bewaren indien mogelijk tot na aoop van de
garantieperiode. Dan weggooien op milieuvriendelijke wijze.
Batterijafvoer
Batterijen en accu‘s mogen niet in het huisvuil!
Elke verbruiker is wettelijk verplicht, batterijen en accu‘s bij een
inzamelplaats in zijn gemeente, zijn wijk of in de handel af te
geven. Alle batterijen en accu‘s kunnen daardoor op een
milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd. Batterijen en accu‘s
die schadelijke stoen bevatten, zijn door dit teken en door
chemische symbolen aangeduid (Cd voor cadmium, Hg voor
kwik, Pb voor lood).
Conformiteitverklaring
De conformiteit van het toestel met de wettelijk voorgeschreven
normen is gegarandeerd. De volledige conformiteitverklaring
vindt u op Internet onder www.gt-support.de.
NL
FR
Table des matières
Consignes de sécurité
Insérer la pile
Réglage de l’heure
Réveil
Réglage de l’heure de réveil
Arrêter le réveil
Fonction répétition (SNOOZE)
Données techniques
Mise au rebut
Déclaration de conformité
De lire attentivement ce mode d’emploi avant première mise en
service et d’observer en particulier les consignes de sécurité.
Veuillez toujours conserver ce mode d’emploi et le joindre au
réveil quand vous le transmettez à une autre personne.
Consignes de sécurité
Utilisation conforme
Ce réveil vous réveillera moyennant un signal sonore. Il est prévu
pour une utilisation privée exclusivement et ne convient pas pour
une utilisation professionnelle.
Informations générales
• Le matériel d’emballage n’est pas de jouet. Les enfants ne
peuvent pas jouer avec le sac en plastique. Il existe un sérieux
risque d’étouement.
• Cet appareil ne convient pas pour être manié par des personnes
avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales
restreintes (enfants compris) et/ou une expérience ou un savoir
limité(e) sans surveillance par une personne responsable et
compétente ou sans instructions relatives à l’utilisation reçues de
la part d’une personne responsable ou compétente.
• Surveillez les enfants pour assurer quils ne jouent pas avec
l’appareil.
Conditions ambiantes
• Il est possible que de la condensation se forme dans l’appareil
quand il est déplacé d’un lieu froid vers un lieu plus chaud.
Mettez-le alors hors tension pour quelques heures.
• Lappareil doit rester à l’abri de gouttes et projections d’eau.
Il existe un risque de décharges électriques. Ne posez pas
d’objets remplis de liquide comme des vases sur l’appareil.
• Ne posez pas d’objets lourds sur l’appareil.
Insérer la pile
Vous pouvez utiliser le réveil digital sans pile. Dans ce cas, vous
serez obligé de régler à nouveau l’heure et l’heure de réveil après
une panne de courant. La pile assure une sauvegarde de l’heure
et de l’heure du réveil pour l’éventualité d’une panne de courant.
Il vous faudra vous procurer une pile-bloc 9V (non incluse)
disponible dans le commerce.
1. Ouvrez le compartiment de la pile sur la face inférieure du
réveil et enlevez le couvercle.
2. Raccordez la pile-bloc 9V-à la borne en respectant la
polarité (+/–).
3. Posez la pile dans le compartiment de la pile.
4. Remettez le couvercle du compartiment en place.
REMARQUE :
• Sans pile insérée, l’heure est remise à 0:00 après une interruption
de courant et continue. Lachage clignote jusqu’à ce que l’heure
soit à nouveau réglée.
• Lachage s’éteint et le réveil ne fonctionnera pas durant une
coupure de courant, même s’il y une pile insérée.
Réglage de l’heure
1. Appuyez, pour régler l’heure, sur la touche TIME“ tout en
actionnant en même temps la touche „HOUR“ (au milieu) pour
les heures ou la touche „MINUTE“ pour les minutes.
REMARQUE : Quand vous maintenez la touche „HOUR“ ou
„MINUTE“ enfoncée, les heures ou minutes passent
automatiquement.
2. Relâchez la touche TIME“ quand vous aurez réglé l’heure.
Réveil
Réglage de l’heure du réveil
1. Maintenez la touche „ALARM“ enfoncée et appuyez en
même temps sur la touche „HOUR“ pour l’heure ou
„MINUTE“ pour la minute du réveil.
REMARQUE : Quand vous maintenez la touche „HOUR“
ou „MINUTE“ enfoncée, les heures ou minutes passent
automatiquement.
2. Relâchez la touche „ALARM“ après avoir réglé l’heure du réveil.
Mise sous tension / hors tension
• Poussez l’interrupteur „OFF/ON ALARM“ en position „ON“
pour mettre le réveil sous tension.
• Poussez l’interrupteur „OFF/ON ALARM“ sur „OFF“ pour le
mettre hors tension.
Nettoyage et entretien
• Retirez la che de la prise murale avant de nettoyer l’appareil.
• Utilisez un chion sec et mou pour nettoyer. Evitez d’employer
des produits abrasifs, ils risquent d’endommager la surface de
l’appareil.
Piles
• Ne rechargez pas les piles, ne les réactivez pas par d’autres
méthodes, ne les démontez, ni les court-circuitez, ne les jetez pas
dans un feu.
• Sortez les piles épuisées de l’appareil, car elles risqueraient de se
vider et de causer des dommages.
• Nettoyez les contacts de pile et appareil avant d’insérer les piles.
• Respectez la polarité correcte quand vous insérez les piles.
• Sortez les piles de l’appareil quand vous ne l’utilisez pas pendant
un certain temps. La pile pourrait se vider et endommager
l’appareil.
• N’exposez pas les piles à des conditions extrêmes, ne les posez
pas sur des radiateurs, ne les exposez pas aux rayons de soleil. Il
existe un risque accru quils se vident.
• Evitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses
quand l’acide de la pile sest vidée. Rincez les parties concernées
avec abondamment d’eau et consultez un médecin sans tarder.
Het toestel moet volgens de wet nadat het opgebruikt is op een
daarvoor bestemde plaats afgegeven worden. Kunststoen en
elektrische onderdelen moeten naar een recyclingbedrijf worden
gebracht.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw GlobalTronics WM-120 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van GlobalTronics WM-120 in de taal/talen: Deutsch, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info