Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
UP-Fußbodenheizungsregler
Gebrauchsanweisung
UP-Fußbodenheizungsregler Bestell-Nr. 0394 ..
Zur Beachtung:
Das Gerät darf nur durch einen Fachmann installiert bzw. eingebaut werden. Dabei sind die
bestehenden Sicherheitsvorschriften des VDE und der örtlichen EVU's zu beachten.
Der Regler entspricht DIN EN 60730 Typ 1 und ist gemäß VDE 0875 bzw. EN 55014 funkentstört.
Der Regler arbeitet nach Wirkungsweise 1C.
1. Verwendungsbereich:
In der Haustechnik zur Regelung von elektrischen Fußbodenheizungen und elektrischen
Bodentemperiersystemen.
2. Funktionsbeschreibung:
Der Fußbodenheizungsregler besteht aus 2 Teilen:
2.1 Steuergerät zur Einstellung der gewünschten Fußbodentemperatur
2.2 Fernfühler im Fußboden zur Überwachung der eingestellten Temperatur.
2.1 Steuergerät:
Mit dem Einstellknopf stellen Sie die von Ihnen gewünschte Temperatur ein, die Ihr Fußboden haben
soll. Die Zahlenskala , 2, 3, 4, 5 auf dem Knopf entspricht einem Temperaturbereich von 10 - 50° C.
Beachten Sie bitte hierzu die Einstellvorschriften des Herstellers Ihrer Fußbodenheizung. Wird die von
Ihnen eingestellte Temperatur im Fußboden unterschritten, fordert das Steuergerät Wärme an und
dieser Zustand wird durch die rote LED über dem Einstellknopf angezeigt. Sie sehen also, wenn Ihre
Heizung Energie verbraucht. Im Einstellknopf kann auch eine Bereichseinengung vorgenommen
werden, nähere Beschreibung siehe unter Punkt 7. Mit dem Netzschalter 0 - 1 wir der Betriebszustand
Ihrer Fußbodenheizung ein- oder ausgeschaltet. Sie haben auch die Möglichkeit, über eine externe
Schaltuhr eine Temperaturabsenkung z.B. für die Nachtstunden zu programmieren.
Sollte eine solche Schaltuhr bei Ihnen installiert sein, so wird der Zeitpunkt des Beginns der
Temperaturabsenkung durch die grüne LED über dem Einstellknopf angezeigt. Die Temperatur-
absenkung beträgt ca. 5 k. Beispiel: Die von Ihnen am Steuergerät eingestellte Temperatur beträgt
40° C (= Zahlenskala 4). Das bedeutet, daß die Temperatur im Fußboden z.B. in den Nachtstunden bis
auf 35° C absinken kann, ohne daß sich Ihre Heizung einschaltet. Erst nach einem weiteren Absinken
der Temperatur würde sich Ihre Heizung wieder einschalten.
2.2 Fühler:
Der Fühler ist im Fußboden installiert. Er überwacht die von Ihnen am Steuergerät eingeschaltete
Fußbodentemperatur und gibt den Befehl zu Ein- und Ausschalten der Fußbodenheizung.
UP-Fußbodenheizungsregler 12/13 Seite: 1 von 4
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gira 0394 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gira 0394 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Gira 0394

Gira 0394 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 4 pagina's

Gira 0394 Gebruiksaanwijzing - English - 5 pagina's

Gira 0394 Gebruiksaanwijzing - Français - 4 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info