Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
GIRA
Info
UP Underfloor Heating Thermostat
Installation Instructions
UP Underfloor Heating Thermostat Order No.: 0394 ..
Please note:
The appliance should only be installed or fitted by a professional. The current safety regulations of the
VDE (German Electricians’ Association) and the local electricity boards must be observed during
installation. The thermostat corresponds to German norm DIN EN 60730, Type 1, and is radioscreened
in accordance with VDE 0875 and/or EN 66014. The controller works according to mode of action 1C.
1. Area of Application:
In the household for the regulation of electrical underfloor heating systems and floor sensor systems.
2. How it Works:
The underfloor heating thermostat consists of two elements:
2.1 Control device for setting the desired floor temperature.
2.2 Remote sensor in the floor for monitoring the set temperature.
2.1 Control Device:
Use setting knob to adjust to the desired temperature. The number scale on the knob , 2, 3, 4, 5
corresponds to a temperature range of 10-50°C. Please also refer to the manufacturer’s setting
instructions for your underfloor heating. If the temperature of your floor is below that preset by you, the
control device demands heat and this state is indicated by the red LED over the setting knob. This
means that you can see when heating system is using energy.
The range can also be narrowed down by means of an adjustment to the setting knob, a more detailed
description of which is given in Item 7. The operational state of your underfloor heating system is
switched on and off by means of the mains switch. You also have the option of programming a
temperature reduction, for example for the night hours, by means of an external timer. If such a timer
has been installed at your home, the time when the temperature reduction is to begin is indicated by
the green LED over the setting knob. The temperature reduction amounts to approx. 5K. Example: the
temperature you have preset at the control device is 40°C (=4 on the number scale). This means that
the temperature of the floor, for example during the night hours, can drop to 35°C without your heating
system being switched on. Your heating system would only be switched on again if the temperature
were to fall any lower.
2.2 Sensor:
The sensor is built into the floor. It monitors the floor temperature preset by you at the control device
and gives the command to switch the underfloor heating on and off.
UP Underfloor Heating Thermostat 12/13 Page 1 of 5
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gira 0394 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gira 0394 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Gira 0394

Gira 0394 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 4 pagina's

Gira 0394 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 4 pagina's

Gira 0394 Gebruiksaanwijzing - Français - 4 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info