Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Régulateur encastré de chauffage par le sol
Mode d'emploi
Régulateur encastré de chauffage par le sol Référence 0394 ..
A respecter:
L'appareil peut uniquement être installé ou monté par un spécialiste. Ce faisant, les prescriptions de
sécurité existantes du VDE et des sociétés locales de distribution de l'électricité sont à respecter.
Le régulateur est conforme à la norme DIN EN 60730 type 1 et est déparasité selon VDE 0875 ou
EN 55014. Le régulateur fonctionne selon le mode d'action 1C.
1. Domaine d'application:
Dans la technique domestique pour la régulation de chauffages électriques par le sol et de systèmes
électriques pour tempérer le sol.
2. Description fonctionnelle:
Le régulateur de chauffage par le sol comporte 2 parties:
2.1 Appareil de commande pour le réglage de la température du sol désirée
2.2 Capteur dans le sol pour la surveillance de la température réglée.
2.1 Appareil de commande:
Avec le bouton de réglage, vous réglez la température que vous désirez pour le sol. L'échelle graduée
, 2, 3, 4, 5 sur la tête correspond à une plage de température de 10 - 50° C. Tenez compte à cet
effet des prescription de réglage du fabricant de votre chauffage par le sol. Si la température dans le
sol descend en dessous de la température que vous avez réglée, l'appareil de commande demande
de la chaleur et cet état est signalé par la LED rouge au-dessus du bouton de réglage. Vous voyez
donc quand votre installation de chauffage consomme de l'énergie. Dans le bouton de réglage, on peut
également rétrécir la plage, description plus détaillée voir point 7. Avec l'interrupteur d'alimentation 0
1, on met le chauffage par le sol dans l'état de fonctionnement en service et hors service. Vous avez
également la possibilité de programmer un abaissement de température via une horloge
programmable externe, p. ex. pour la nuit.
Si une telle horloge programmable est installée chez vous, le moment du début de l'abaissement de
température est indiqué par la LED verte au-dessus du bouton de réglage. L'abaissement de
température est d'env. 5 K. Exemple: La température que vous réglez sur l'appareil de commande est
de 40° C (= échelle graduée 4). Cela signifie que la température dans le sol peut p. ex. descendre à
35° C pendant la nuit, sans que votre installation de chauffage ne s'enclenche. Ce n'est que si la
température descend plus bas que l'installation de chauffage va s'enclencher.
2.2 Capteur:
Le capteur est installé dans le sol. Il surveille la température du sol que vous avez activée sur l'appareil
de commande et donne l'ordre de mise en service et hors service du chauffage par le sol.
Régulateur encastré de chauffage par le sol 12/13 Page: 1 de 4
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gira 0394 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gira 0394 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Gira 0394

Gira 0394 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 4 pagina's

Gira 0394 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 4 pagina's

Gira 0394 Gebruiksaanwijzing - English - 5 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info