Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
GIRA
Info
Inbouw-vloerverwarmingsregelaar
Gebruiksaanwijzing
Inbouw-vloerverwarmingsregelaar Art.-Nr. 0394 ..
Attentie!
Het apparaat mag uitsluitend door een vakman worden geïnstalleerd, resp. ingebouwd. Daarbij dienen
de bestaande veiligheidsvoorschriften van de KEMA en de plaatselijke energiebedrijven in acht te
worden genomen. De regelaar/thermostaat voldoet aan DIN EN 60730 type 1 en is volgens VDE 0875,
resp. EN 55014 radio-ontstoord. De thermostaat werkt volgens werkingsprincipe 1C.
1. Toepassingsgebied
In de woningbouw-techniek voor de regeling van elektrische vloerverwarmingen en bodem-
temperatuursystemen.
2. Functie-omschrijving
De vloerverwarmingsregelaar bestaat uit 2 delen:
2.1 een stuurapparaat voor het instellen van de gewenste vloertemperatuur
2.2 een afstandvloeler in de vloer voor het controleren van de ingestelde temperatuur.
2.1 Het stuurapparaat
Met de instelknop wordt de gewenste temperatuur van de vloer ingesteld. De cijfers , 2, 3, 4, 5 op de
knop komen overeen met een temperatuurbereik van 10-50°C. Houdt u zich daarbij aan de
instelvoorschriften van de fabrikant van de vloerverwarming. Indien de door u ingestelde temperatuur
in de vloer onder dit niveau komt, vraagt het stuurapparaat warmte en deze situatie wordt door een
rode LED boven de instelknop aangegeven. U ziet dus wanneer uw verwarming energie verbruikt. In
de instelknop kan tevens een sectorbegrenzing worden aangebracht. Voor een nadere omschrijving
zie punt 7.
Met de netschakelaar 0-1 wordt de bedrifstoestand van de vloerverwarming in-of uitgeschakeld. Er
bestaat eveneens een mogelijkheid, via een externe schakelklok een temperatuurverlaging voor bijv.
de nachtelijke uren te programmeren. Indien een dergelijke schakelklok is geïnstalleerd, dan wordt het
tijdstip van het begin van de temperatuurverlaging door de groene LED boven de instelknop
aangegeven. De temperatuur bedraagt circa 5K. Een voorbeeld:
De op het stuurapparaat ingestelde temperatuur is 40°C (cijfer 4). Dat betekent dat de temperatuur in
de vloer gedurende de nacht tot 35°C kandalen, zonder dat de verwarming wordt ingeschakeld. Pas na
een verdere daling van de temperatuur zal de verwarming zichzelf weer inschakelen.
2.2 De afstandvoeler
De voeler is geïnstalleerd in de vloer. Hij controleert de op het suurapparaat ingestelde
vloertemperatuur en geeft het bevel tot in-en uitschakeling.
Inbouw-vloerverwarmingsregelaar 12/13 Blz. 1 of 4
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gira 0394 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gira 0394 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Gira 0394

Gira 0394 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 4 pagina's

Gira 0394 Gebruiksaanwijzing - English - 5 pagina's

Gira 0394 Gebruiksaanwijzing - Français - 4 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info