Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
1
Akropolis/ NL_Combi / A31008-M1809-M101-2-5419 / Akropolis_Komb_nl.fm / 08.10.2008
Gigaset AC160/AC260/AC165/AC265
Overzicht van het basisstation
met antwoordapparaat
1 Aanmeld-/paging-toets: handsets zoeken (kort
indrukken:, „Paging“,
pagina 7); handsets aan-
melden (lang indrukken, pagina 7).
2 Aan/uit-toets: antwoordapparaat in-/ uitschake-
len.
Licht op: het antwoordapparaat is ingescha-
keld.
Knippert: ten minste één nieuw bericht opge-
slagen of er wordt op dit moment een bericht
opgenomen.
Knippert ongeveer vier seconden: het geheu-
gen is vol.
Tijdens het beluisteren van berichten:
3Huidige bericht wissen.
4 Naar vorig bericht.
5Volume wijzigen (ð = zachter; ñ = harder).
Tijdens het beluisteren van berichten: luidspre-
kervolume wijzigen.
Tijdens het signaleren van een externe oproep:
volume van het belsignaal wijzigen.
6Weergave-/stoptoets:
berichten op het antwoordapparaat weergeven
resp. de weergave afbreken.
7 Naar het volgende bericht.
Let op:
Als het antwoordapparaat via een handset
wordt bediend of als er een bericht wordt opge
-
nomen, kan het niet via de basis worden
bediend.
Als de aan/uit-toets knippert terwijl het ant-
woordapparaat uitgeschakeld is, bevindt er zich
ten minste één nieuw, nog niet beluisterd
bericht op het antwoordapparaat.
2 V
11.12. 11:56
INT MENU
1 Laadindicatie van het
accupack
2 Intern nummer
van de handset
3Displaytoetsen
4 Berichtentoets
5 Telefoonboek-toets
6 Navigatietoets
7Verbindingstoets
8 Verbreek- en
aan/uit-toets
9 Belsignalen aan/uit
(‘*’ lang indrukken)
10 Toetsblokkering aan/uit
(’#’ lang indrukken)
11 R-toets
- ruggespraak (flash)
- kiespauze
(lang indrukken)
12 Microfoon
13 Wekkertoets
14 Handsfree-toets
(alleen Gigaset AC260/
AC265)
Basis zonder antwoordapparaat
Displaytoetsen:
Door de toets in te drukken, wordt de functie
opgeroepen die erboven op het display staat.
Display Betekenis bij indrukken van de
toets
INT
Alle aangemelde handsets opbel-
len.
MENU
Hoofd-/submenu openen (zie
Menu-overzicht, pagina 12).
Een menuniveau terug.
U
Met u naar boven/beneden
bladeren resp. volume instellen.
T
Cursor met u naar links/rechts ver-
plaatsen.
˜
Per teken naar links wissen.
OK
Menu-functie bevestigen resp.
invoer opslaan.
Aanmeld-/paging-toets
(pagina 7/pagina 7)
10
2
3
5
7
4
6
8
12
1
Handset voor AC160/AC165
5
14
Handset voor AC260/AC265
11
13
9
3
7
6
1
5
4
2
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gigaset AC260 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gigaset AC260 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info