Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
1
Akropolis / FRK / A31008-M1820-N101-1-7719 / Akropolis_Kombi.fm / 03.11.2008
Gigaset AC160/AC260/AC165/AC265
Présentation de la base avec
répondeur (AC165/AC265)
1Touche Inscription/Paging:
Recherche d'un combiné
(appui bref, « Paging », p. 8)
Inscription des combinés (appui long, p. 8).
2 Répondeur : Touche Marche/Arrêt
- Allumée : répondeur activé
- Clignotante : nouveau message
- Allumée (4s) puis éteinte : mémoire pleine
Pendant l'écoute des messages :
3 Suppression du message en cours.
4 Retour au début de message (x 1 appui)
ou au message précédent (x 2 appuis)
5 Réglage du volume
(
ð = moins fort; ñ = plus fort) :
Note : En phase de sonnerie, réglage du volume
de la sonnerie de la base.
6 Touche Ecoute/Pause :
Démarrer / suspendre l'écoute des messages.
7 Ecoute du message suivant.
A noter :
Si le répondeur est utilisé depuis un combiné ou
s'il enregistre un message, il ne peut pas être
simultanément utilisé à partir de la base.
Si le répondeur est désactivé, mais que la tou-
che Marche/Arrêt continue à clignoter, cela
signifie qu'il reste encore au moins un nouveau
message non écouté sur le répondeur.
2 V
11.12. 11:56
INT MENU
1 Niveau de charge du
bloc de batteries
2Numéro interne
du combiné
3 Touches écran
4 Touche Messages
5 Touche Répertoire
6 Touche de navigation
7 Touche Décrocher
8 Touche Raccrocher et
Marche/Arrêt
9 Activation/désactivation
des sonneries
(appui long en mode veille)
10 Verrouillage clavier
(appui long)
11 Touche R
- Double appel (Flash)
- Pause interchiffres
(appui long)
12 Microphone
13 Touche « Réveil »
14 Touche « Mains-libres »
(uniquement Gigaset AC260/AC265)
Base sans répondeur (AC160 / AC260)
Touches écran :
Ces touches permettent d'appeler la fonction
affichée en regard au bas de l'écran.
Affichage
Signification
INT
Appel interne de tous les combinés
inscrits.
MENU
Ouvrir le menu principal/sous-
menu (voir Présentation du menu,
p. 14).
Retour au niveau de menu précé-
dent
U
Naviguer vers le haut ou vers
le bas ou régler le volume avec
la touche
u.
T
Déplacer le curseur vers la gauche/
droite avec la touche
u.
˜
Effacer caractère par caractère vers
la gauche.
OK
Confirmer le choix de l'option de
menu ou valider l'entrée pour
l'enregistrer.
Touche d'inscription/
paging (p. 8)
10
2
3
5
7
4
6
8
9
12
1
Combiné pour AC160/
5
14
Combiné pour AC260/
11
13
3
7
6
1
5
4
2
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gigaset AC260 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gigaset AC260 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info