Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
1
A680-A685 / India EN / A31008-M2005-Z701-1-7619 / Overview.fm / 11.01.2011
Gigaset A680/A685
±V
09.22 11:56
INT MENU
1Charge status of the bat-
teries
2Answer machine icon
(A685 only)
3Display keys
4Message key
Flashes: new messages
received
5 Handsfree key
6 Control key (u)
7 Talk key
8Directory key
(press down on
the control key)
9End call key and
On/Off key
10 Ringer tone on/off (press
and hold in idle status)
11 Keypad lock on/off (press
and hold)
12 Recall key
- Consultation call
(flash)
- Dialling pause
(press and hold)
13 Microphone
14 Alarm clock key
Base station
Registration/Paging key (page 10)
11
2
3
5
7
4
6
9
13
1
Handset
12
14
8
10
Where to find it all
First steps ¢ page 3
Making calls
¢ page 7
Using the directory and lists
¢ page 7
Operating the answer machine (A685)
¢ page 9
Registering handsets
¢ page 10
Using several handsets
¢ page 10
Setting the alarm clock
¢ page 11
Phone settings
¢ page 11
Operating the base station on the PABX
¢ page 11
Menu tree
¢ page 19
Display keys:
Pressing a key launches the function that
appears above that key in the display.
Display Function when pressed
INT
Call other registered handsets
page 10.
MENU
Open main/submenu (see Menu
tree page 19).
Go back one menu level.
U
Scroll up/down or adjust volume
with u.
T
Move cursor to left/right with u.
˜
Backspace deletes one character
at a time.
OK
Confirm menu function or save
entry.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gigaset A685 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gigaset A685 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info