Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
2
GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu
All brands and logos are registered trademarks of their respective owners
WNP-RP-003
WIFI REPEATER, 300 MBPS
Features
300 Mbps WiFi repeater with integrated antennas
Supports all IEEE802.11b/g/n WiFi standards (2.4GHz networks)
Up to 300 Mbps data transfer rate via the wireless 802.11n protocol
Maximum WLAN security with WPA2, WPA and WEP(128/64)
Supports Wi-Fi Protected Setup ( WPS button ) for quick and easy setup
Can also be used as a normal wireless router
In ’repeater’ mode the LAN port can be used as wired network connection!
Specifications
Supported standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Ports: 1 x 10/100M RJ45
Frequency Band 2.4~2.4835GHz
Power class: RF power 14 dBm (max. EIRP)
Internal antenna gain (typical): 3 dBi ±1 dBi
Power consimption: up to 5 W
Supports 64/128bit WEP, complies with 128 bit WPA (TKIP/AES)
Supports SSID broadcast control
WPS function with button
Cascading up to 5 level (at least)
Dimensions: 153 x 100 x 30 mm (W x D x H)
Net weight: 103 g
Operating Temperature: 0?~40?
Storage Temperature: -40~70?
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing;
Storage Humidity: 5%~95% non-condensing
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gembird WNP-RP-003 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gembird WNP-RP-003 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,82 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info