Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/27
Pagina verder
ACAM-001
FULL HD ACTION CAMERA WITH WATERPROOF CASE
25
GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu
5. Playbackmodus
Zowel in de foto- als videomodus kunt u door 2 sec. op de "M" te drukken schakelen naar de playbackmodus.
Gebruik de pijltjestoetsen om door de foto’s en video’s te navigeren en druk op OK om ze te bekijken.
5.1 Een enkele foto/video verwijderen
In playbackmodus drukt u eerst op de MENU-knop en vervolgens kiest u voor ‘verwijderen’ en drukt u op OK om
deze keuze te bevestigen. Door vervolgens nogmaals op OK te drukken zal de huidige Foto/video verwijderd
worden. Door de ‘één verwijderen’ optie te kiezen kunt u door alle foto’s/video’s heen bladeren en desgewenst
verwijderen.
5.2 Alles verwijderen
In playbackmodus drukt u eerst op de MENU-knop en vervolgens kiest u voor ‘alles verwijderen’. Door op OK te
drukken verschijnt ere en pop-up “×” in beeld. Kies voor "x" om het verwijderen te annuleren en kies voor "" om
alle foto- en videobestanden op de camera te verwijderen.
5.3 Beschermen: Bescherm de huidige foto/video.
LET OP: Het
icoontje zal getoond worden bij alle beschermde bestanden. Het is onmogelijk de beschermde
bestanden van de camera te verwijderen. Dit is alleen mogelijk door de geheugenkaart te formatteren.
5.4 Auto. Afspelen: Selecteer deze functie om alle bestanden als een diavoorstelling af te spelen.
6. Automatisch aan/uitschakelen in videomodus
Zet de camera uit en sluit hem aan op de autolader. Als u nu de auto start zal de camera automatisch inschakelen
en beginnen met opnemen (en opladen).
LET OP: Zodra u de motor afzet zal de camera het huidige videobestand opslaan en na 5 sec. automatisch
uitschakelen.
7. Bestandsbeheer en uitvoer beeld
7.1 USB aansluiting: Sluit de camera aan op de PC met de bijgeleverde USB-kabel. De camera zal nu een keuze
uit drie verbindingsopties geven. Selecteer de derde optie “USB modus”. Open nu “Mijn computer” of de windows
“Verkenner” op uw PC en dan ziet u de camera als “verwijderbare media” of “apparaat voor massaopslag
weergegeven. Alle bestanden zijn opgeslagen in de map “MEDIA/DCIM/100MEDIA”.
7.2 Afspelen op een TV: Sluit de camera met een HDMI-kabel aan op een TV. Dit is mogelijk in zowel de video-,
foto- en playbackmodus.
25

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gembird ACAM-001 FULL HD ACTION CAMERA bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gembird ACAM-001 FULL HD ACTION CAMERA in de taal/talen: Deutsch, English, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info