711889

Advertentie

10
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
DE Produkthaftung
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir in Übereinstimmung mit dem Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden
haften, die durch unsere Produkte entstehen, wenn diese unsachgemäß und nicht durch einen von uns autorisierten
Servicepartner repariert wurden oder wenn keine Original GARDENA Teile oder von uns zugelassene Teile verwen-
det wurden.
EN Product liability
In accordance with the German Product Liability Act, we hereby expressly declare that we accept no liability for
damage incurred from our products where said products have not been properly repaired by a GARDENA-approved
service partner or where original GARDENA parts or parts authorised by GARDENA were not used.
FR Responsabilité
Conformément à la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, nous déclarons expressément
par la présente que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de nos produits, si lesdits
produits nont pas été correctement réparés par un partenaire dentretien agréé GARDENA ou si des pièces
d’origine GARDENA ou des pièces agréées GARDENA nont pas été utilisées.
NL Productaansprakelijkheid
Conform de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid verklaren wij hierbij uitdrukkelijk dat wij geen aansprakelijk-
heid aanvaarden voor schade ontstaan uit onze producten waarbij deze producten niet zijn gerepareerd door
een GARDENA-erkende servicepartner of waarbij geen originele GARDENA-onderdelen of onderdelen die door
GARDENA zijn goedgekeurd zijn gebruikt.
SV Produktansvar
I enlighet med tyska produktansvarslagar förklarar vi härmed uttryckligen att vi inte åtar oss något ansvar för skador
som orsakas av våra produkter där produkterna inte har genomgått korrekt reparation från en GARDENA-godkänd
servicepartner eller där originaldelar från GARDENA eller delar godkända av GARDENA inte använts.
DA Produktansvar
I overensstemmelse med den tyske produktansvarslov erklærer vi hermed udtrykkeligt, at vi ikke påtager os
noget ansvar for skader på vores produkter, hvis de pågældende produkter ikke er blevet repareret korrekt af en
GARDENA-godkendt servicepartner, eller hvor der ikke er brugt originale GARDENA-reservedele eller godkendte
reservedele fra GARDENA.
FI Tuotevastuu
Saksan tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa laitteiden vaurioista, jos korjauksia ei ole tehnyt GARDENAn
hyväksymä huoltoliike tai jos niiden syynä on muiden kuin alkuperäisten GARDENA-varaosien tai GARDENAn hyväk-
symien varaosien käyt.
IT Responsabilità del prodotto
In conformità con la Legge tedesca sulla responsabilità del prodotto, con la presente dichiariamo espressamente
che decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati dai nostri prodotti qualora non siano stati correttamente
riparati presso un partner di assistenza approvato GARDENA o laddove non siano stati utilizzati ricambi originali
o autorizzati GARDENA.
ES Responsabilidad sobre el producto
De acuerdo con la Ley de responsabilidad sobre productos alemana, por la presente declaramos expresamente
que no aceptamos ningún tipo de responsabilidad por los daños ocasionados por nuestros productos si dichos
productos no han sido reparados por un socio de mantenimiento aprobado por GARDENA o si no se han utilizado
piezas originales GARDENA o piezas autorizadas por GARDENA.
PT Responsabilidade pelo produto
De acordo com a lei alemã de responsabilidade pelo produto, declaramos que não nos responsabilizamos por
danos causados pelos nossos produtos, caso os tais produtos não tenham sido devidamente reparados por
um parceiro de assistência GARDENA aprovado ou se não tiverem sido utilizadas peças GARDENA originais ou
peças autorizadas pela GARDENA.
PL Odpowiedzialność za produkt
Zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt, niniejszym wyraźnie oświadczamy, że nie ponosimy
żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione na skutek użytkowania naszych produktów, w przypadku gdy
naprawa tych produkw nie była odpowiednio przeprowadzana przez zatwierdzonego przez firmę GARDENA part-
nera serwisowego lub nie stosowano oryginalnych części GARDENA albo części autoryzowanych przez tę firmę.
208
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gardena ComfortCut Li-18-50 Art. 9837 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gardena ComfortCut Li-18-50 Art. 9837 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Pools, Turks, Deens, Zweeds, Noors, Fins als bijlage per email.

De handleiding is 1,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info