Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
AANWIJZING: De vermelde vibratie-emissiewaarde werd gemeten overeenkomstig een genor-
meerde keuringsprocedure en kan worden geraadpleegd om elektrische gereedschappen met
elkaar te vergelijken. Deze waarde kan ook worden gebruikt voor de voorlopige beoordeling van
de expositie. De vibratie-emissiewaarde kan tijdens het werkelijke gebruik van het elektrische
gereedschap variëren.
Systeemaccu BLi-18 Eenheid Waarde ( art. 9839)
Accuspanning V (AC) 18
Accucapaciteit Ah 2,6
Accu-oplaadtijd 80 % / 100 % (ca.) h 3,5 / 5
Oplaadapparaat 18 V Eenheid Waarde ( art. 9825-00.630.00)
Netspanning V (AC) 230
Netfrequentie Hz 50
Nominaal vermogen W16
Uitgangsspanning V (DC) 18
Max. uitgangsstroom mA 600
8. TOEBEHOREN
GARDENA wisselaccu BLi-18 Accu voor extra looptijd of om te vervangen. art. 9839
GARDENA oplaadapparaat 18 V Om de GARDENA accu BLi-18 op te laden. art. 8833
GARDENA onderhoudsolie Verlengt de levensduur van het mes en de gebruiksduur
van de accu.
art. 2366
GARDENA opvangzak Cut&Collect
ComfortCut / PowerCut
Snoeimateriaal eenvoudig en comfortabel opvangen. art. 6002
Service:
Neem contact op met het adres op de achterzijde.
Garantie:
In het geval van een garantieclaim worden u geen kosten
in rekening gebracht voor de geleverde diensten.
GARDENA Manufacturing GmbH biedt een tweejarige
garantie (vanaf de datum van aankoop) voor dit product.
Deze garantie dekt alle ernstige defecten van het product
waarvan aangetoond kan worden dat ze het gevolg zijn
van fouten in materiaal of fabricage. Aan deze garantie
wordt voldaan door levering van een volledig functioneel
vervangend product of door gratis reparatie van het defec-
te product dat naar ons is verzonden; wij behouden ons
het recht voor om tussen deze opties te kiezen. Deze
dienst is onderworpen aan de volgende bepalingen:
Het product is gebruikt voor het beoogde doel conform
de aanbevelingen in de bedienings instructies.
De koper of een derde partij hebben niet geprobeerd om
het product zelf te repareren.
Deze fabrieksgarantie heeft geen invloed op aanspraken
op garantie van dealers / verkopers.
Indien er sprake is van een probleem met dit product,
neem dan contact op met onze serviceafdeling of stuur
het defecte product samen met een korte beschrijving
van het defect naar GARDENA Manufacturing GmbH.
Zorg ervoor dat u eventuele verzendkosten hebt voldaan
en de richtlijnen voor frankering en verpakking hebt
gevolgd. Een garantieclaim moet zijn voorzien van een
kopie van het aankoopbewijs.
Slijtdelen:
Het mes en de excenteraandrijving zijn slijtdelen en vallen
dus niet onder de garantie.
9. SERVICE / GARANTIE
NL
31
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gardena ComfortCut Li-18-50 Art. 9837 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gardena ComfortCut Li-18-50 Art. 9837 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info