Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
6. STORINGEN VERHELPEN
GEVAAR! Lichamelijk letsel!
Risico op snijwonden wanneer de heggen-
schaar onopzettelijk start.
v Wacht tot het mes tot stilstand is gekomen,
verwijder de accu en schuif de mesbescherming
over het mes voordat u problemen bij de
heggenschaar verhelpt.
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Heggenschaar start niet Accu is niet volledig in de accuhouder
geplaatst.
v Plaats de accu volledig in de
accuhouder totdat deze hoorbaar
vastklikt.
Aan-LED is uit. v Druk op de Aan-/Uit-toets.
Mes is geblokkeerd. v Verwijder het obstakel.
Heggenschaar kan niet worden
uitgeschakeld
Start-hendel klemt. v Verwijder de accu en maak de
start-hendel los.
Heg wordt niet netjes gesnoeid Mes is bot of beschadigd. v Laat het mes vervangen door de
GARDENA servicedienst.
Fouten-LED
¥
op de accu
knippert [ fig. T1 ]
Accu overbelast. v Laat de start-hendels los.
Start opnieuw.
Onderspanning v Laad de accu op.
Temperatuur van de accu ligt buiten
het toegestane bereik.
v Gebruik de accu bij omgevingstem-
peraturen tussen – 10 °C en 40 °C.
Fouten-LED
¥
op de accu brandt
[ fig. T1 ]
Accufout / accu defect. v Wend u zich tot de GARDENA
servicedienst.
Laadcontrolelampje
å
op
het oplaadapparaat gaat niet
branden [ fig. T2 ]
Acculader of oplaadkabel is niet
correct aangesloten.
v Sluit de acculader en de oplaadkabel
correct aan.
Laadcontrolelampje
å
op het
oplaadapparaat knippert rood
[ fig. T2 ]
Temperatuur van de accu ligt buiten
het toegestane bereik.
v Gebruik de accu bij omgevingstem-
peraturen tussen – 10 °C en 40 °C.
AANWIJZING: Wend u zich bij andere storingen tot uw GARDENA servicecenter. Reparaties
mogen alleen door de GARDENA servicecenters en door speciaalzaken worden uitgevoerd, die
door GARDENA zijn goedgekeurd.
7. TECHNISCHE GEGEVENS
Accu-heggenschaar Eenheid Waarde ( art. 9837) Waarde ( art. 9838)
Slagen 1/min 2400 2400
Meslengte cm 50 60
Mesopening mm 20 20
Gewicht (zonder accu) kg 2,6 2,7
Geluidsdrukniveau L
pA
1)
Onzekerheid k
pA
dB (A)
85
3
87
3
Geluidsvermogensniveau L
WA
2)
:
gemeten / gegarandeerd
Onzekerheid k
WA
dB (A)
92 / 95
1,87
94 / 95
0,85
Hand-arm-trilling a
vhw
1)
Onzekerheid k
a
m/s
2
1,6
1,5
2,0
1,5
Meetmethoden volgens:
1)
EN 60745-2-15
2)
RL 2000/14/EC
NL
30
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gardena ComfortCut Li-18-50 Art. 9837 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gardena ComfortCut Li-18-50 Art. 9837 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info