Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
DE Betriebsanleitung
Elektro-Heckenschere
EN Operator’s manual
Electric Hedge Trimmer
FR Mode d’emploi
Taille-haies électrique
NL Gebruiksaanwijzing
Elektrische heggenschaar
SV Bruksanvisning
Elektrisk Häcksax
DA Brugsanvisning
Elektrisk hækkeklipper
FI Käyttöohje
Sähkökäyttöinen aitaleikkuri
NO Bruksanvisning
Elektrisk hekksaks
IT Istruzioni per l’uso
Tagliasiepi elettrica
ES Instrucciones de empleo
Recortasetos eléctrico
PT Manual de instruções
Tesoura eléctrica de sebes
PL Instrukcja obsługi
Elektryczne nożyce do żywopłotu
HU Használati utasítás
Elektromos sövénynyíró
CS Návod k obsluze
Elektrické nůžky na živý plot
SK Návod na obsluhu
Elektrické nožnice na živý plot
EL Οδηγίες χρήσης
Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο
RU Инструкция по эксплуатации
Электрические кусторезы
SL Navodilo za uporabo
Električne škarje za živo mejo
HR Upute za uporabu
Električne škare za živicu
SR / Uputstvo za rad
BS Električne makaze za živicu
UK Інструкція з експлуатації
Електричний садовий секатор
RO Instrucţiuni de utilizare
Trimmer-ul electric de tuns garduri vii
TR Kullanma Kılavuzu
Elektrikli Çit Kesici
BG Инструкция за експлоатация
Електрически храсторез за жив
плет
SQ Manual përdorimi
Gërshërë elektronike gardhishtesh
ET Kasutusjuhend
Elektrilised hekikäärid
LT Eksploatavimo instrukcija
Elektrinės gyvatvorių žirklės
LV Lietošanas instrukcija
Elektriskais dzīvžogu trimmeris
ComfortCut 550/50 Art. 9833
ComfortCut 600/55 Art. 9834
PowerCut 700/65 Art. 9835
LV LT ET SQ BG TR RO UK
SR /
BS
HR SL RU EL SK CS HU PL PT ES IT NO FI DA SV NL FR EN DE
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gardena ComfortCut 600-55 Art. 9834 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gardena ComfortCut 600-55 Art. 9834 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info